کردنا و بشریت 15

– کرونا و انسان

ظریفی که نتوانستم نامش را بیابم،در مطلبی اینچنین فطرت اصلی و نهادینه انسان را بیان نموده است:

بزرگترین رمزتاریخ “ماهیت” انسان است. این موضوع شاید بزرگترین رمز تاریخ است. انسان موجودی سیال و درحال کمال است . بزرگترین سرمایه انسان بغیر از اراده اش ، عقل و علم است . ترکیب این سه انسان را تبدیل به یک موجود “مولد ” می کند ، “مولد انرژی ذهنی ”  ، انرژیی که بر “عینیات ” بیرونی اثر گذاشته و آنرا تغییر می دهد ، و این یعنی تاثیر عملی “فاعلیت ” ذهنی بر “عینیات ” بیرونی . این مطلب را هم فیزیک کوانتومی امروز تائید می نماید . نکته مهم این است که این انرژی ذهنی در انسانها باهم برابر نیست و اگر با یکدیگر همسو نشوند “مخرب “و تضعیف کننده یکدیگر است .انسان موجودی ” پرتو افکن ” است و پرتو ذهنی اش بر “ماده” اثر می گذارد .آنچه انسانها نمی دانند این است که “نگاهشان ” گران سنگ است و در طول تاریخ خریداران بسیار داشته است . کسانی در گذشته و هم امروز و جود داشته و وجود دارند که نه تنها از این موضوع اطلاع داشته و دارند، بلکه از آن بهره برداری کرده و”علم ” آنرا ازدیگران پنهان می کنند.اینان “صاحبان ” و “مالکان ” واقعی جامعه اند . اینان با اسیر کردن انسانها در طرحواره های از جنس باوری ذهنی ، مشغول به نوعی “برده داری تاریخی” هستند.

کلید توسعه ایران 27

تحولات درون خانواده تاثیر خیلی جدی روی نهادزایی از مدرسه گذاشته است.کارکردهای فرهنگی که در گذشته مدرسه داشت،امروز دیگر ندارد.هرقدر به جلو برویم،فرایند نهادزدایی تشدید می شود. تصور می کنم در پنجاه سال آینده ،مدرسه ناگزیر در فضای دیگری خودش را تعریف می کند. مدرسه به یک میدان معنایی تبدیل می شود که از خانواده ها سرمشق می گیرند. یعنی مدارس به تدریج ناگزیر می شوند مطابق میل اولیا عمل کنند. در اینصورت مدرسه در امتداد خانه و خانواده قرار می گیرد، و نه خانه و خانواده در امتداد مدرسه. در گذشته،انجمن اولیا و مربیان خانواده ها را دعوت می کردند تا بیایند و معلمان به آنها توضیح دهند که خواسته های مدرسه چیست و اولیا و مربیان هماهنگ باهم در خانه و مدرسه عمل کنند.این امر بخاطر جایگاه مدرسه به عنوان مکان تمدن آموزی بود،اما در آینده این رابطه معکوس می شود و نشست های اولیا و مربیان برای این خواهد بود که بدانند اولیا چه خواسته هایی برای فرزندانشان دارند تا مدرسه بتواند خود را با اولیا همسوتر سازد.