کردنا و بشریت 15

– کرونا و انسان

ظریفی که نتوانستم نامش را بیابم،در مطلبی اینچنین فطرت اصلی و نهادینه انسان را بیان نموده است:

بزرگترین رمزتاریخ “ماهیت” انسان است. این موضوع شاید بزرگترین رمز تاریخ است. انسان موجودی سیال و درحال کمال است . بزرگترین سرمایه انسان بغیر از اراده اش ، عقل و علم است . ترکیب این سه انسان را تبدیل به یک موجود “مولد ” می کند ، “مولد انرژی ذهنی ”  ، انرژیی که بر “عینیات ” بیرونی اثر گذاشته و آنرا تغییر می دهد ، و این یعنی تاثیر عملی “فاعلیت ” ذهنی بر “عینیات ” بیرونی . این مطلب را هم فیزیک کوانتومی امروز تائید می نماید . نکته مهم این است که این انرژی ذهنی در انسانها باهم برابر نیست و اگر با یکدیگر همسو نشوند “مخرب “و تضعیف کننده یکدیگر است .انسان موجودی ” پرتو افکن ” است و پرتو ذهنی اش بر “ماده” اثر می گذارد .آنچه انسانها نمی دانند این است که “نگاهشان ” گران سنگ است و در طول تاریخ خریداران بسیار داشته است . کسانی در گذشته و هم امروز و جود داشته و وجود دارند که نه تنها از این موضوع اطلاع داشته و دارند، بلکه از آن بهره برداری کرده و”علم ” آنرا ازدیگران پنهان می کنند.اینان “صاحبان ” و “مالکان ” واقعی جامعه اند . اینان با اسیر کردن انسانها در طرحواره های از جنس باوری ذهنی ، مشغول به نوعی “برده داری تاریخی” هستند.

آمدنم بهرچه بود؟

بی سروپا آمدم،بی سروپاتر روم

روی سپید آمدم،روی سیاه می روم

من که به خود نامدم،چاره به کارم نبود

مولد من او نمود،پس به کجا می روم؟

راه کجاست،چاره چیست؟

این همه رنگین سرا،درب کدامین زنم؟

رهگذرم در جهان،امر به ناماندن است

چونکه مرا چاره نیست،بهر چه من می دوم؟

دم زدن از امر اوست،ورنزنم می روم

چون بزنم نادمم،پس زچه رو دم زنم؟

آمدن و بودن و رحلت همگی از خداست

لیک ندانم که چرا این همه در قید بقای تنم