برچسب ها بـ ‘عزت نفس’

شکنجه خاموش

جمعه, 8 جولای, 2011

بعد از جنگ آمریکا با کره،ژنرال ویلیام مایر که بعد ها به سمت روانکاو ارشد ارتشآمریکا منصوب شد،یکی از پیچیده ترین موارد تاریخ جنگ در جهان رامورد مطالعه قرار داد.

حدود ۱۰۰۰نفر از نظامیان آمریکایی در کره،در اردوگاهی زندانی شده بودند که از استاندارد های بین المللی برخوردار بود.زندان با تعریف متعارف تقریبا محصور نبود.آب و غذا و امکانات به وفور یافت می شد.از هیچ یک از تکنیک های متداول شکنجه استفاده نمی شداما بیشترین آمار مرگ زندانیان از این اردوگاه گزارش شده بود!زندانیان به مرگ طبیعی می مردند.امکانات فرار وجود داشت اما فرار نمی کردند.بسیاری از آن ها شب می خوابیدند و صبح دیگر بیدار نمی شدند.آن هایی که مانده بودند،احترام درجات نظامی را بین خود رعایت نمی کردند و عموما با زندانبانان خود طرح دوستی می ریختند.

دلیل این رویداد،سال ها مورد مطالعه قرار گرفت و ویلیام مایر نتیجه تحقیقات خود را به این شرح اعلام نمود:

– در این اردوگاه،فقط نامه هایی که حاوی خبرهای بد بودند به دست صاحبانشان رسانده می شد،نامه های مثبت و امید بخش تحویل نمی شدند.

– هرروز از زندانیان می خواستند در مقابل جمع،خاطره یکی از مواردی را که به دوستان خود خیانت کرده بودند،ویا می توانستند خدمتی بکنند و نکردند را بیان نمایند.

– هرکس که جاسوسی سایر زندانیان را می کرد،سیگار جایزه می گرفت.اما کسی که در موردش جاسوسی شده بود،هیچ تنبیهی نمی شد.

– همه به جاسوسی در مورد دوستانشان که خطری هم برای آنان نداشت،عادت کرده بودند.

تحقیقات نشان می داد که این سه تکنیک که در کنار هم بکار گرفته می شد،سربازان را به نقطه مرگ میرساند.

با دریافت خبرهای منفی،امید از بین می رفت.

با جاسوسی عزت نفس زندانیان تخریب می شد و خود را انسانهایی پست می یافتند.

با تعریف خیانتها،اعتبار آنها پیش همگروهی هایشان از بین می رفت.

و این هرسه،برای پایان یافتن انگیزه زندگی،و مرگ های خاموش کافی بود.

این سبک شکنجه،شکنجه خاموش نامیده می شود.

صبوری

یکشنبه, 3 جولای, 2011

صبوری با خانواده،عشق است

صبوری با دیگران،احترام است

صبوری با خود،عزت نفس است

صبوری در راه خدا،ایمان است

از گوته

جمعه, 4 مارس, 2011

اگر ثروتمند نیستی مهم نیست بسیاری از مردم ثروتمند نیستند .

***********

اکر سالم نیستی افرادی هستند که با معلولیت و بیماری زندگی می کنند .

************

اگر زیبا نیستی برخورد درست با زشتی هم وجود دارد .

************

اگر جوان نیستی همه با چهره پیری مواجه می شوند .

**************

اگر تحصیلات عالی نداری به کمی سواد هم می توان زندگی کرد

**************

اگر قدرت سیاسی و مقام نداری مشاغل مهم متعلق به محدودی انسانهاست .

***************

اما اگر عزت نفس نداری برو بمیر که هیچ چیز نداری .