برچسب ها بـ ‘امان’

تعریف تو چیست؟

یکشنبه, 28 دسامبر, 2014

عشق چیست؟
یکی گفت: آب روان است؛
دیگری گفت: آتش سوزان است؛
یکی گفت: ضیف است؛
دیگری گفت: سیف است؛
یکی گفت: شراب است؛
دیگری گفت: سراب است؛
یکی گفت: ریاض دولت است؛
دیگری گفت: ریاضت و محنت است؛
یکی گفت: نوری است ربانی؛
دیگری گفت: ناری است شیطانی؛
یکی گفت: بادیه بی پایان است؛
دیگری گفت: کعبه دل و جان است؛
یکی گفت: نامِه امان است؛
دیگری گفت: فرمان حرمان است؛
یکی گفت: جامی است که مستی او بی سرانجام است؛
دیگری گفت: مرغی است که مرغِ دلِ مرغْ دلان را دانه و دام است.

از ابوسعید ابوالخیر

چهارشنبه, 22 دسامبر, 2010

چندانکه ستاره است بر چرخ کبود

از ما به بر دوست،سلامست و درود

**********

از سوز محبت چه خبر اهل هوس را

این آتش عشق است،نسوزد همه کس را

**********

ای خالق هر بلند و پستی

شش چیز عطا کن زهستی

ایمان و امان و تندرستی

علم و عمل و فراخ دستی

**********

ما را نبود دلی که کارآید ازو

جز ناله که هردمی هزار آید ازو

چندان بگریم که کوچه ها گل گردد

نی روید و ناله های زار آید ازو

**********

افسوس که عاقبت اندیش نه ایم

داریم لباس فقر و درویش نه ایم

این کبر و منی جمله از آنست که ما

قانع به نصیب و قسمت خویش نه ایم

**********

در عالم اگر فلک اگر ماه و خورست

از باده مستی تو پیمانه خورست

فارغ زجهانی و جهان غیر تو نیست

بیرون زمکانی و مکان از تو پرست