کارآفرینان 33 مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مهندس ناصر مرزبانی   
يكشنبه ، 28 خرداد 1391 ، 03:24

این مطلب توسط دانشجوی خوبم،خانم سمیه غفاری تهیه گردیده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رمز موفقيت ماتسوشيتا، مؤسس شرآت پاناسونيك

نويسنده

 

 

:

برفروشان، سهراب؛ محمدبيگي، مجيد

چكيده

اين مقاله به اختصار به ماتسوشيتا و رمز موفقيت او مي پردازد

 

 

.

ويژگي مديريتي ماتسوشيتا، اصول اعتقادي

ماتسوشيتا و ديدگاه فلسفي ماتسوشيتا از جمله بخشهاي اين مقاله است

 

 

.

منبع

:

 

:

:

آاتر، جان. ١٣٨١ . رهبري آارآفرين: ماتسوشيتا درخشانترين آارآفرين سده بيستم. ترجمه محمدعلي طوسي

.

تهران

 

 

: مرآز آموزش مديريت دولتي

.

آليدواژه

:

 

:

:

ماتسوشيتا؛ آارآفريني؛ آارآفرينان؛ خلاقيت؛ خطرپذيري

مقدمه

با بررسي جامعه شناسانه ژاپن سده گذشته، عواملي همچون رشد سريع مدرنيزاسيون درجوامع غربي و سرايت آن

به جوامع سنتي، عدم وجود منابع زيرزميني و محدودي تهاي منابع روزميني، تغيير و تحولات سياسي در عرص ههاي بين

المللي، ازدياد جمعيت و ويژگ يهاي فردي ژاپني ها

 

 

(سخت آوشي وتلاش)

در سايه فرهنگ ژاپني، را م يتوان از دلايل

اصلي رشد سريع و شكوفايي اقتصادي و پيشرفت تكنولوژي اين آشور قلمداد آرد

 

 

.

به طور آلي اگر بپذيريم محور توسعه،

توسعه انساني است در زمان آنوني مردم ژاپن با جمعيتي برابر ٢٪ جمعيت آل جهان، دو سوم از مرغوبترين آالاهاي

دنيا را به مصرف مي رسانند، از انصاف به دور است آه نقش آارآفرينان و انسانهايي آه آه تنها با اتكا به قابلي تهاي

خويش، تأثير بسزايي در رشد و شكوفايي اين آشور داشتند را فراموش آنيم

 

 

.

انسانهايي همچون هوندا، اآيوموريتا

(

 

 

رئيس شرآت سوني)، آونوسوآي ماتسوشيتا. ولي دراين بين، جايگاه ماتسوشيتا از جهاتي از ديگران متمايز است

.

ميراث ماتسوشيتا بسيار گران است

 

 

.

پس از جنگ جهاني دوم، او يكي از چهره هاي اصلي در هدايت

معجزه اقتصادي ژاپن بود

 

 

.

شرآتي برپاآرد و ميلياردها نفر را صاحب لوازم خانگي و لوازم برقي مصرفي با نام پاناسونيك و

نشانه هاي ديگر آرد

 

 

.

پيش از مرگش، آمتر سازماني روي آره خاآي مشترياني بيشتر از او داشت، هنگامي آه درسال

١٩٨٩ درگذشت، در مراسم خاآسپاري او بيش از هزار تن گرد آمدند

 

 

.

در تلگرام تسليت رئيس جمهوري ايالات متحده

نام برده است

 

 

. « الهام بخش براي مردم سراسر جهان »

آمريكا به خانواده وي از او به عنوان

زندگي ماتسوشيتا پر از فراز و نشيب بود

 

 

. آثرت اين فراز و نشيب هاست آه او را از ديگران متمايز م يآند.

فرازها و

آاميابي هايي آه تنها يكي از آنها آافي است تا هر انسان معمولي را دچار غرور آند و موانع رشد و پيشرفت او گردد

 

 

.

نشيب ها و شكست هايي آه تنها يكي از آنها در تمام زندگي م يتواند انسان را از حرآت باز دارد

 

 

.

نه لذت آاميابي ها و نه

مشقت شكستها هيچكدام نتوانست ماتسوشيتا را از آنچه آه در ذهن خود پرورانده بود، باز دارد، اين است رمز موفقيت

اين مرد بزرگ

 

 

.

رمز موفقيت ماتسوشيتا

آليد آاميابي در پديد آوردن محصول، داشتن درجه دآترا، يا

 

 

» :

ماتسوشيتا علت موفقيت خود را چنين توصيف مي آند

 

 

داشتن بودجه آلان در واحد پژوهش و گسترش نبود.

بلكه در تلاش، زحمت آشيدن و عرق ريختن آارآنان شرآت بود

وي رويكردي جديد و متفاوت از زمان خود به آارآنان خود داشت

 

 

. از نظر وي، سرماي ههاي يك سازمان، آارآنان آن هستند

.

از شيوه هاي مديريتي وي به شمار مي آيند؛ ،

 

 

« تعيين مأموريت سازمان » ،« نظام بخشي » ،« خرد گروهي »

توجه به

شيوه هايي آه پس از گذشت چندين دهه از پياده سازي آنها توسط ماتسوشيتا، در سازمانهاي آنوني مطرح م يگردند

 

 

.

با توجه به نحوه زندگي و عملكرد ماتسوشيتا، وي علاوه بر خصوصياتي همچون خلاقيت، خطر پذيري، تلاش، فروتني آه

ويژگي مشترك آارآفرينان ديگر نيز م يباشد، داراي ويژگي فو قالعاده اي بود آه مي توان آن را رمز موفقيت وي ناميد و آن

 

 

ظرفيت بالا براي برانگيختن ديگران است »

هم

ويژگي مديريتي ماتسوشيتا

١

 

 

.

توجه به خرد گروهي

٢

 

 

.

پياده سازي نظام بخشي در سازمان

٣

 

 

.

آاهش هزينه

٤

 

 

.

توليد فراورده هايي آه بهتر از فراورده هاي موجود در بازار است، بطوري آه به قيمت آمتر از نرخ بازار به فروش

برسند

٥

 

 

.

ساعت آار متمادي

٦

 

 

.

صرفه جويي در همه موارد

٧

 

 

.

سازمان بايد از راههاي ابتكاري آه از راه عدالت و انصاف هم دور نگردد تأمين مالي شود

با آارآنان طوري رفتار گردد آه گويي اعضاء خانواده هستند

٨

 

 

.

سرعت در آار

٩

 

 

.

توجه به تبليغات

١٠

 

 

.

انديشيدن در قالب گسترده بازرگاني و نه در قالب وظيفه باريك خويش

اصول اعتقادي ماتسوشيتا

١

 

 

. خدمت به مردم:

فراهم آوردن فراورده ها و خدمات با آيفيت بالا به قيمت عادلانه و معقول تا از اين راه به راحتي

زندگي و شادماني مردم در سراسر جهان ياري داده شود

 

 

.

٢

 

 

. انصاف و امانت:

منصف بودن در همه داد و ست دهاي بازرگاني و رفتار شخصي و همواره به داور يهاي آزاد

پرداختن و رها شدن از پيش پندارها

 

 

.

٣

 

 

. آار گروهي براي غايت همگاني:

گردآوري تواناييها و قدرت اراده براي انجام دادن هدف هاي مشترك در فضاي

اعتماد متقابل و رعايت آامل آزادي و استقلال فردي

 

 

.

٤

 

 

. آوشش خستگي ناپذير براي بهتر آارآردن

.

٥

 

 

. احترام و فروتني: احترام به حقوق ديگران، حفظ نظم اجتماعي

.

٦

 

 

. همسازي با قوانين طبيعي:

پيروي از قوانين طبيعي و سازگار ساختن انديشه و عمل با اوضاع در حال تحول و

دگرگوني، تا از اين راه در همه آوششها، پيشرفت و آاميابي تدريجي ولي پيوسته باشد

 

 

.

٧

 

 

. حق شناسي در برابر نعمت ها

.

ديدگاه فلسفي ماتسوشيتا

١

 

 

. انسان به طور ذاتي موجودي خوب و مسئول است

.

٢

 

 

.

نژاد انسان براي رشد و پيشرفت، چه مادي و چه معنوي، ظرفيت بالايي از خود نشان داده است

٣

 

 

. انسان قدرت گزينش دارد

.

٤

 

. ما داراي ظرفيت بكار بردن منابع مادي و فكري براي رويارويي با دشواريهاي زندگي در جهان هستيم.

حل

موضوعات دشوار، بيش از هر چيز به ذهن و شوق يادگيري نياز داريم

 

 

.

прорычал Римо, вглядываясь в "Летучий корабль" исказившиеся черты его лица.

Так что, шансов нарваться "microsoft word viewer" на испорченный "Кошачья санатория" у тебе чертовски мало.

Больше Трингл уже ничего не видел, потому "Узоры из бумаги: Квиллинг" что без "Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей детского сада и родителей" сознания свалился на пол.

Мне сказали, что последствия могут "Задания школьных олимпиад. 1-4 классы" оказаться гибельными.

Ндо, казалось, улыбался, пока "скачать дженифер лопес" брат не оказался в пределах досягаемости "джонатан свифт произведения" его кулаков, и тут он "игровые автоматы играть бесплатно черти" мощно размахнулся и врезал брату точно "Сила воли. Как развить и укрепить" по шее.

В гневе инспектор выражался весьма цветисто.

آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 14 تیر 1392 ، 20:48
 
 
 
 
-    سه شنبه , 26 /دي /1396  

همایش‌ها و سمینارها

کار و کارآفرینی

 
 
 
 
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای "ناصر مرزبانی" محفوظ می باشد .