عزیزالدین نسفی 16

ای درویش! جمله مراتب درخت در تخم درخت موجوداند، باغبان حاذق و تربیت و پرورش میباید که
تا تمام ظاهر شوند. و همچنین طهارت، و اخلاق نیک، و علم و معرفت و کشف اسرار، و ظهور انوار،جمله در ذات آدمی موجوداند، صحبت دانا و تربیت و پرورش میباید که تا تمام ظاهر شوند.
ای درویش! علم اوّلین و آخرین در ذات تو مکنون است. هرچه میخواهی، در خود طلب کن، از بیرون چه میطلبی؟ علمی که از راه گوش بدل تو رسد همچنان باشد که آب از چاه دیگران برکشی و در چاه بی آب خود ریزی آن آب را بقائی نبود، و با آنکه بقائی نباشد زود عفن شود و بیماریهای بد از وی تولّد کند.

نزاع مورچه با خدا

در میان دشت سرسبز و بزرگ
زندگی میکرد یک مور ضعیف
ناتوان و کوچک و دل خسته بود
دست و پای کوچکش ریز و نحیف

روزگاری رفت دنبال غذا
دانه ای زیر درخت افتاده بود
شاد و خندان گشت، آن مور سیاه
چون خدا بر او غذایی داده بود

با هزاران رنج بدبختی گرفت
با دو چنگش گوشه ی آن دانه را
رهسپار خانه شد در آن زمان
تا که آرد روزی ِ کاشانه را

شاد و خندان گفت او در بین راه
عاشقم من در دلم عشق خداست
خاک پایش سرمه بر چشم من است
هر دقیقه سجده ی شکرش بجاست

قلب من با عشق ایزد میزند
کاش میشد در ره او جان دهم
ذات ایزد پاک و از زشتی جداست
کاش جانم در ره ایمان دهم

لحظه ای از سجده و شکرش گذشت
تا که بادی در دل ِ صحرا وزید
دانه ی آن مور کوچک را گرفت
شد خدای مهربان شمر و یزید

ماجراها گفت از ظلم خدا
ناسزا و صد حدیث و نقل قول
ابن ملجم هم چنین ظالم نبود
مهربانتر بود، چنگیز مغول

اشک چشمم گشته همچون نهرخون
چون گرفتی آن غذا و دانه را
ازمن بی کس چرا کردی دریغ
دانه ای گندم و قوت لانه را

پس نمیخواهم خدای کینه توز
از هم اکنون من به دینت کافرم
در دلم مهری نمیبینم دگر
پس بدان بی دین و بی پیغمبرم

اشک و آهش آن زمان پایان گرفت
از میان آسمان آمد طنین
صوت زیبا و کلام دلنشین
آمد از بالا رسیدش بر زمین

مور من بس کن دگر غمگین نباش
بر خدایت گفته ای صد ناسزا
رحمت شایان به جانت کرده ام
این نباشد لطف ایزد را سزا

بلبلی زیبا میان آسمان
دانه ای را دید میغلتد به راه
آمد از با لا به سمت دانه ات
در پی اش مور ِ نگون بخت سیاه

آن زمان طوفان و بادآمد پدید
تا که گردد دانه از چنگت جدا
چون رها گشتی کنون از چنگ مرگ
ناسزا گویی بر این لطف خدا

گفت بلبل آن زمان در فکرخویش
دانه خوردن بهتر است از مور ریز
میروم من دانه را آرم به چنگ
تا غذایی در پی جنگ و گریز

رفت بلبل دانه را دنبال کرد
اینچنین شد ماجرا در انتها
لطف ایزد شامل حال تو شد
گشته ای از چنگ آن بلبل رها

حکمتی باشد به هر رنج و بلا
گر شنیدی این پیام و این صدا
ترک ایمان بعد هر رنجی نکن
یا نشو قاضی به اعمال خدا

هر زمان آید بلا با خود بگو
این بلای سخت قطعا حکمت است
قدرت ایمان میان هر بلا
چون کلید گنج لطف و رحمت است

کرونا و بشریت 16

دیوان سالاران هم از ابتدا اینگونه نبودند ، دیوان سالاران قدیم شاگردان” سالکان ” و “مغان ” و ” رسول ” و “انبیا “بودند که “ذات ” و ” ماهیات ” یا همان “فاعلیت ها ” را می دانستند، چون می دیدند . به عبارتی علمی که دیدنی است “علم الیقین ” و آن عینیت که فهمیدنی است ، “عین الیقین” در آنها یکی بود . این ” انسانها ” چون از ذات امور اطلاع داشتند می دانستند که بشر دارای چه گوهر گرانبهایی است و اگر آگاه و هدایت نشود می توانند بجای اوج “فضیلت ها ” منشا اوج “رذیلت ها ” گردند ، برای همین در دوران ابتدایی پیدایش معرفت انسانی که نوع انسان اولیه انسان”مقلدی” بود الگویی از “اعتقادات ” و “سنت ” ها بصورت الگوهای معرفتی و بشکل یک “سپهر معرفتی ” بر جوامع اولیه در بین گروها و ا جتماعات گستراندند و شعاع ذهنی آنها را باهم در مسیری واحد بنام ” دین ” یا همان ” بستر راه ” در راه “خیر جمعی شان ” سازمان دادند.
به هر حال در مطالعه مطالب این نویسنده محترم،در می یابیم که پیامبران و پیروان اولیه و راستین و صادق ایشان ، هدفی جز برانگیختن انسان به بازگشت به سوی اصل الهی خویش نداشتند و در این راه علم اندوزی و بکار گیری عقل و خرد اصلی ترین ابزار آدمی برای سیر تکاملی به سوی اوست.

در قلمرو سکوت 8

ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ی ﻣﮭﺎﺗﻤﺎ ﮔﺎﻧﺪی ، ﮐﺎر ھﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﻮ اﺑﺰاری از اﺑﺰار ﺧﺪاوﻧﺪی ، ﭘﺲ ﻣﻘﺼﻮد
از ﺗﻮ اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎر اوﺳﺖ .ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ او در ذات ﺗﻮﺳﺖ ، درﺳﺖ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﮐﺎر ﻗﻠﻢ ﻧﻮﺷﺘﻦ
اﺳﺖ .اﯾﻦ وﻇﯿﻔﮫ ﺗﻮﺳﺖ.
ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺖ او ﮐﻦ ، ﺑﮫ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻻزم اﺳﺖ وﺑﺒﯿﻦ ﮐﮫ دﻧﯿﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ واﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،
آﯾﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ واﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ او ﻧﺨﻮاھﯽ ﺑﻮد ؟

در قلمرو سکوت 3

وﻗﺘﯽ ﮐﮫ زﺑﺎن و ذھﻦ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﺳﮑﻮت و آراﻣﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، آﮔﺎھﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﻄﺤﯽ ارﺗﻘﺎء
ﺧﻮاھﺪ داد ﮐﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن و ﺣﻘﯿﻘﺖ درون ھﺮ دو را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ، ﺑﮫ واﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮزه
“ﻗﻠﻤﺮو ﺳﮑﻮت “ﻋﺮوج ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ را در ﺑﻄﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯽ .اﯾﻦ ﺑﮫ
ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ و ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و اﺟﺒﺎر دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﭘﻠﮫ ﭘﻠﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ، در ﻣﻮاردی
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای از ذھﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﺪ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ.

ﺑﻮدن در واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ “ﻗﻠﻤﺮو ﺳﮑﻮت “ھﻤﺎن ﺑﻮدن در ھﻤﺴﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ
اﯾﻦ ﻗﻠﮫ را ﻓﺘﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ، ﺑﺎ آن ھﻤﮕﺎم ﻣﯽ ﺷﻮی ، ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ، ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﯽ و آن را
ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ.

در ﺳﮑﻮت ﻣﺤﺾ درون روح ﯾﺎ ذھﻦ ، ﺑﮫ ﻗﻠﻤﺮو ھﻤﺴﺎزی ﺑﺎ رﯾﺘﻢ ﺟﮭﺎن ﭘﺎ ﻣﯽ ﻧﮭﯽ ، و در آن ﻟﺤﻈﮫ
در ذات ﺗﻮ ، ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در آن ﻓﻀﺎ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﮫ “اوﺳﺖ”.

قدرت مخرب 35

و اما دین عشق
محیی الدین عربی می گوید:
. “درگذشته من از دوست خود روی بر می‌تافتم، اگر کیش وی را، همسان مذهب خویش نمی یافتم
. لیکن امروز قلب من، پذیرای هر نقش شده است
چراگاه آهوان، صومعه راهبان، بتکده، کعبه، الواح تورات، مصحف، قرآن. من به دین عشق سرسپرده ام.
و به هر سوی که کاروانهای آن، رهسپار شود، ره خواهم چیست! آری عشق (هموارگر همه ناهمواریها) دین و ایمان من است.”
عشق خداوند به انسان خلق کرده اش و عشق انسان ها به همنوعان خود بدون توجه به دین و عقیده آنها از نظر بسیاری از صالحان و مکاتب چاره ساز و نجات دهنده آدمی است.
انسان آمیزه ای از عقل و عشق است، ولی عقل ابتدا و عشق انتهاست؛ به عبارتی می توان گفت نیرویی که قادر است انسان را به خواسته ها و اهداف خود، به خصوص در بحث وصول به حقیقت برساند، عشق است و نه عقل.
عشق در ذات آدمی است و تنها باید به مدد عقل آنرا در راه لذات خوب و نعمات حلال زندگی صرف کرد،مانند عشق به فرزندان،عشق به خانواده،عشق به همنوعان،عشق به طبیعت و در نهایت عشق به خالق همه خوبی ها.
آنقدر در زندگی نعمتهای زیادی برای عشق ورزیدن به آنها و لذت بردن از بودن در این جهان وجود دارد که واقعا جای تعجب و سوال است که چرا ما آدمیان اینگونه در آلودگی های مختلف دست و پا می زنیم؟

مقالات 87

انسان و تنهاییش 9

پس چرا باید این راه را رفت؟چه خیری در آن نهفته است؟این که سراسر عذاب و تنهایی است!؟

 

– در پاسخ اول این سوال را مطرح می کنیم:تفاوت انسان با سایر موجودات عالم هستی در چیست؟

جواب را از فردوسی دریافت می کنیم که شاهنامه خود را با این بیت آغاز نموده که:

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

تفاوت در “خرد”یا “توان اندیشیدن”است.بسیاری معتقدند که این همان امانتی است که خداوند به همه فرشتگان و کوه ها و دریاها و…. عرضه کرد و هیچیک نپذیرفتند و چون “آدم”آن را پذیرفت امر به سجده همه عالم در برابر او نمود.

آدمی بر اساس همین ذات و فطرت الهی همیشه در پی کمال و حرکت به قله انسانی است و از آنجا که انسانیت افراد، منجر به ایجاد حس کرامت سایر همنوعان نزد او می گردد و در نتیجه فعالیت های دنیایی انسان هرروز بیشتر و بیشتر وقت او را در جهت خدمت به سایر آدم ها مینماید،هیچیک از صاحبان زر و زور و تزویر را خوش نیاید و همین مطلب ریشه دعوای هابیل و قابیل گشت و تا کنون ادامه دارد و تا بشریت زنده است،ادامه خواهد داشت.

نکته دوم این است که همیشه “انسان”ها در اقلیت بوده اند و “آدم” های ناپاک در اکثریت.تاریخ را مروری نمایید، خواهید دید که در هیچ زمانی آب خوش از گلوی مردم پایین نرفته است.  حتی آدم غربی بظاهر مرفه هم بعد از مدتی چریدن در آخور دنیا،افسرده می شود و به دنبال پناهی برای روحش و پاسخی برای همان سوال معروف می گردد که در ابتدا ذکر کردم.اینجا هم اگر هشیار نباشی و دقیق،هزار دام بر سر راهت کمین نموده است و یک وقت به خود می آیی که برای انتقام از صاحبان قدرت و پول و ریا،عضو داعش و القاعده و بوکوحرام و……شده ای و در عملیات انتحاری ،مردم فقیر و بیچیز و بی کس را همراه خود تکه تکه می کنی و عالمی را به عزا و درد می نشانی!

معدود کسانی یافت می گردند که راه را پیدا می کنند و غریبانه و بدون سعی در شناخته شدن،کمر همت به خدمت آدمیان می بندند تا آن ها را انسان کنند.این ها کم تعدادند و تنها!هرچه خالص تر و عاشق تر و صادق تر باشند ناشناخته تر و تنهاترند.اما برکت زمین خدا و این عالم همین ها هستند.یافتن ایشان سخت است اما غیر ممکن نیست.ارزش و مقام و ملکوتیت این “انسان” ها معمولا پس از مرگشان و در گذر زمان به تدریج معلوم می گردد.

مقالات 7

از آدم تا انسان 7

از این پس هرچه بر سر انسان می آید بازتابی است از تبعات عملکردش،عملی که ناشی از انتخابش می باشد. باز به قول دکتر شریعتی: تو می‌توانی هرگونه “بودن” را که بخواهی باشی، انتخاب کنی. اما آزادی انتخاب تو در چارچوب حدود انسان بودن محصور است. با هر انتخابی باید انسان بودن نیز همراه باشد و گرنه دیگر از آزادی و انتخاب سخن گفتن بی‌معنی است، که این کلمات ویژه خداست و انسان، و دیگر هیچ‌کس، هیچ‌چیز.
انسان یعنی چه؟ انسان موجودی است که آگاهی دارد (به خود و جهان)، و می‌آفریند (خود را و جهان را)، و تعصب می‌ورزد، و می‌پرستد، و انتظار می‌کشد، و همیشه جویای مطلق است، جویای مطلق. این خیلی معنی دارد. رفاه، خوشبختی، موفقیت‌های روزمره زندگی و خیلی چیزهای دیگر به آن صدمه می‌زند. اگر این صفات را جزء ذات آدمی بدانیم، چه وحشتناک است که می‌بینیم در این زندگی مصرفی و این تمدن رقابت و حرص و برخورداری، همه دارد پایمال می‌شود. انسان در زیر بار سنگین موفقیت‌هایش دارد مسخ می‌شود. علم امروز انسان را دارد به یک حیوان قدرت‌مند بدل می‌کند. تو، هر چه می‌خواهی باشی، باش، اما… آدم باش.
و این گفته دکتر شریعتی ،نکته بسیار مهمی است.بسیاری از ما در همین قدم اول،نه تنها به سمت انسان شدن گام بر نمی داریم،بلکه خیلی سریع”آدم بودن”خود را نیز فراموش می کنیم و به سرعت به “حیوان” تبدیل می گردیم.
مولوی این مفهوم را بسیار زیبا در داستان “باز و کمپیر زن” بیان می نماید:
“بازی از اردوی شاه می گریزد و در خانه پیرزنی فرود می آید.پیرزن از پرهای بلند و ناخن های دراز باز تعجب می کند و پروبال و ناخن باز را همچون مرغان خانگی می پیراید.
گفت نااهلان نکردندت بساز
پر فزود از حد و ناخن شد دراز
دست هر نااهل بیمارت کند
سوی مادر آ که تیمارت کند
باز که دچار زندگی نکبت باری شده است در آرزوی آن است که دوباره نزد شاه بازگردد.سرانجام شاه او را در خانه پیرزن می یابد و می گوید این سزای کسی است که از نزد شاه گریخته است.
این سزای آنکه از شاه خبیر
خیره بگریزد به خانه گنده پیر
باز می گوید :اگر دوباره به من التفات کنی (توبه) صاحب همان پرهای بلندی می شوم که می توانم در اوج آسمان پرواز کنم.
باز گفت ای شه پشیمان می شوم
توبه کردم نو مسلمان می شوم
گرچه ناخن رفت چون باشی مرا
برکنم من پرچم خورشید را
ورچه پرم رفت چون بنوازیم
چرخ بازی گم کند در بازیم”
در داستان مولانا،باز تمثیلی از روح آدمی است که در این دنیا گرفتار شده و آرزو دارد دوباره به ملکوت خدا(شاه) بپیوندد.به این دنیا نباید دل بست که مایه دور شدن آدمی از اصل و ریشه خود است.
مجو درستی عهد از جهان سست بنیاد
که این عجوزه عروس هزار داماد است