برچسب ها بـ ‘یونسکو’

کلید توسعه ایران 69

چهار شنبه, 10 مارس, 2021

در دهه 1330 و 1340 ، با عضویت ایران در یونسکو، شرکت در کنفرانس های جهانی و میزبانی کنفرانس وزیران آموزش و پرورش در دهه 1340 در تهران، آموزش و کاهش بیسوادی به عنوان شاخص مهم توسعه از عوامل درونزای برنامه های اقتصادی و اجتماعی گردید.
بعد از انقلاب اسلامی، ساختار نهاد آموزش تغییر اساسی نکرد و تنها آموزش های مذهبی، غنای بیشتری یافت . این امر، علاوه بر کارکرد آشکار ، دارای کارکرد پنهان نیز میباشد، که به عنوان مثال می توان از آموزش قوانین جدید مملکتی، احترام به ارزش ها، مقدسات دینی و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران نام برد. به هر حال، توسعه ارتباطات و آگاهی از پیشرفت های ملل دیگر، بر تقاضای آموزشی و نظام آموزش تأثیر زیادی می گذارد

کلید توسعه ایران 54

چهار شنبه, 11 نوامبر, 2020

اما در اینجا ما با یک سوال مهم مواجه می شویم:
سرمایه گذاری در چه نوع آموزش و پرورشی می تواندجامعه را در مسیر توسعه یافتگی قرار دهد و یا توسعه و پیشرفت جامعه را سرعت ببخشد؟
پیش از این گفتیم که اساسا انسان،موجودی تغییرپذیر است و جوهره درونی او از توانمندی های بالقوه بسیاری برخوردار است.انسان یک شدن است.هدف اصلی توسعه انسانی نیز کیفیت بخشی به زندگی او از طریق هرچه تواناتر شدن او است.این مهم در گرو توسعه و گسترش زمینه انتخاب و قدرت اختیار می باشد. تعریفی هم که یونسکو از مفهوم توسعه به دست داده عبارت است از: اعطای قدرت انتخاب و اختیار بیشتر به مردم.
از سویی،این استقلال در انتخاب و تصمیم گیری فرد،وقتی در محیطی آزاد تحت یک آموزش و پرورش خلاق که رشد استعدادهای بالقوه را در فرد دنبال می کند،قرار گیرد،سرمایه انسانی به دست می آید که به مدد آموزش،ارزش افزوده پیدا کرده است.
به بیانی ساده،فلسفه آموزش و پرورش این اعتقاد است که می توان انسان را تغییرداد و یا به عبارت بهتر،می توان انسانیت را خلق کرد.