برچسب ها بـ ‘گمگشته’

خسته ام از خود

دوشنبه, 26 فوریه, 2018

خسته ام از خود
از این بی انتها رنج پیاپی
که خود بر دوش روحم می نهم دائم
به خویش رحمی ندارم از سر نادانی و
غافل ز حال خویشتن باشد دل گمگشته من
به آغوش گنه برده پناه و سخت می تازد.
کجاست آن که بروبد از دلم زنگار آلوده
مگر قولم نداد،دستم بگیرد در سیاهی ها؟
مگر قولم نداد از خود رهایم می کند،وانگه
ز خویشتن باز گرداند،
برد بار دگرخرم به نزد خود؟
خدایا من نمی خواهم دگر باشم در این دنیا
خدایا خسته ام از خود
خدایا خسته ام از خود
رهایم کن

همراه من شوید

دوشنبه, 7 اکتبر, 2013

افسرده خاطری؟با من بیا!

رنجیده ای زغم؟با من بگو!

زین همرهان ریایی و خوش سخن

بیزار گشته ای؟همراه من بیا

            من در مسیر این راه پر زبیم

                                            کز مقصدش نباشد کسی را خبر

                                                                               گم گشته ای پریشان و بی توشه ام

اما رفیق راه!

همواره این بدان

در طول این مسیر ،پرشور و پرامید

همواره بی کینه و بی هیچ توقعی

با تو زعمق دلم می زنم قدم

           وین راه پر فریب و سخت را

                                             با عشق خود به یاران همرهم

                                                                                   شاد و امیدبخش و خوش کنم

مرهم نهم به زخم دل شما

این آیدم زدست

همراه من شوید

سوختن و خوش بودن

دوشنبه, 7 ژانویه, 2013

شبی شمعی که با نور کم خود

به محفل روشنی می داد،می گفت:

بسوزم تا تو ای گمگشته در ره

ببینی پیش و پشت پای خود را

 

بسوزم من ولی آرام و شادم

که یاران در شب تاریک و تیره

اگر چاهی بود در پیش روشان

بجویند در سلامت راه خود را

 

اگر شمعی شدی در راه یاران

بسوزیدی و گشتی یار آنان

دلت خوش باد که در مزلگه حق

شود از نور تو روشن دل و جان