برچسب ها بـ ‘کارهای نیکو’

در قلمرو سکوت 6

یکشنبه, 9 ژوئن, 2019

اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ھﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺸﮑﻞ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻧﺨﻮاھﯽ داﺷﺖ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻔﯿﺪ ﺣﺎل دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ در ﻋﻤﻞ ﻧﺘﯿﺠﮫ دھﺪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎھﻠﯽ در ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪاوم در ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮑﻮ