برچسب ها بـ ‘هوسبازان’

تذکراتی به خودم!

یکشنبه, 10 آوریل, 2011

به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو می نگرد… به دلی دل بسپار که جای خالی برایت داشته باشد… و
دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلدباشد.

. هوس بازان کسی راکه زیبا می بینند دوست دارند… اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا می بینند

 وقتی در زندگی به یک در بزرگ رسیدی نترس و نا امید نشو… چون اگه قرار بود درباز نشود جای آن دیوار می گذاشتند

آنچه که هستی، هدیه خداوند است و آنچه که خواهی شد، هدیه تو به خداوند… پس بی نظیر  باش

 شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه آزار دیگران در آن نباشد

 بدبختی تنها در باغچه ای که خودت کاشته ای می روید
وقتی زندگی برایت خیلی سخت شد به یاد بیاور که دریای آرام، ناخدای قهرمان نمیسازد
 هر اندیشه ی شایسته ای، به چهره انسان زیبائی می بخشد
 قابل اعتماد بودن ارزشمند تر از دوست داشتنی بودن است
 نگو: شب شده است. .. : بگو صبح در راه است