برچسب ها بـ ‘همزیستی’

کلید توسعه ایران 63

چهار شنبه, 13 ژانویه, 2021

در شمال شهر مهد کودک هایی هست که خانمها با ماشین های شاسی بلند یک میلیاردی دقیقا دم در مهد پارک می کنند که اگر اجازه دهید تا داخل مهد هم می آیند،کسی می آید و بچه را سوار می کند.این رفتار یک الگو است.سوال اصلی این است که این کودک چه چیزی از این فضا خواهد آموخت؟ ایم مادر چرا نباید ماشینش را برای دقایقی هم که شده رها کند و با فرزندش قدم بزند؟ بالاخره این اجتماعی شدن چیست؟
در ژاپن پیرزن صدساله را می آورند و به او یاد می دهند که برای بچه هانباید داستان های اژدها تعریف کند و باید داستان دیگری تعریف کند،چرا که دنیا تغییر کرده است!
جمله دیگری هم بود که من همه جا آن را عنوان می کنم.بچه ها باید شاد باشند،اما باید یاد بگیرند که شادی تقسیم نشده،تنها یک اندوه بزرگ شده است و این را باید در ایران آموزش دهیم. در ایران زگهواره تا گور کنکور بخوان،شده است!
در ژاپن دیدم که خانه ها کوچک و مدارس یزرگ شده اند.من یک مثال ساده بزنم،دانش آموزانی که در مهدکودک هستند،یک کوله پشتی زیبایی پشتشان دارند و این بچه ها باید از مانعی بگذرند که آب جاری هست و سنگ های عجیب و غریب وجود دارد و بچه ها باید مواظب باشند نیفتند.به جای آنکه برای بچه ها پل بسازند،آنها را به خودشان واگذار می کنند ،آنها طناب به دوطرف می بندند و می گویند به هم کمک می کنیم و از رودخانه می گذریم. این همان همبستگی و همزیستی مسالمت آمیز است و این ذهن پیش ساخته علیه دختران نیز با این کار از بین می رود.

از اریک فروم…..

شنبه, 12 آگوست, 2017

انسانها با نیازهای فیزیولوژیکی (گرسنگی، میل جنسی، ایمنی) نمی توانند تنگناهای انسانی شان را حل کنند، فقط نیازهای انسانی خاص می تواند افراد رابه سمت پیوند مجدد با دنیای طبیعی سوق دهند.
افراد سالم با حل کردن ثمر بخش نیازهای انسانی (ارتباط، تعالی، ریشه دار بودن، درک هویت و معیار جهت یابی بهتر) می توانند راههایی برای پیوند مجدد با دنیا پیدا کنند.
اولین نیاز انسانی یا وجودی ارتباط است، که افراد به 3 طریق با دنیا ارتباط برقرار میکنند:
– سلطه پذیری
– قدرت
– عشق
فردی که تسلیم دیگری می شود از این طریق جدايي خودش را با بخشی از یکنفر يا چيز بزرگتر از خودش متعالی می سازد و هویت خویش را در ارتباط با قدرتی که تسلیم آن شده است تجربه می کند.
قدرت طلبان از همسران سلطه پذیر حمایت می کنند،ز مانی که یک فرد سلطه پذیر و یک سلطه جو یکدیگر را پیدا میکنند، اغلب رابطه همزیستی برقرار می نمایند، را بطه اي كه برای هر دو رضایت بخش است، اما مانع از پیشروی به سوی یکپارچگی و سلامت روانی می شود.
در روابط همزیستی، اتحاد بین دو نفر احساسهای ناهشیار خصومت است، این افراد همسران خود را به خاطر اینکه نمی توانند نیازهای آنها را به طور کامل ارضا کنند، سرزنش می کنند و در جستجوی قدرت بیشتر برمی آیند، بنابراین به طور فرآیند به همسرشان وابسته و از فرديت دور می شوند.
عشق تنها راهیست که فرد می توانداز طریق آن با دنیا متحد شود و در عین حال به فردیت و یکپارچگی برسد ” وحدت باکسی یا چیزی بيرون از خویشتن، تحت شرایط حفظ کردن جدایی و یکپارچگی خویشتن”
فروم در کتاب «هنر عشق ورزیدن» چهار عنصر مشترک در تمام عشق های واقعی را بیان می کند:
اهمیت: مایل باشد ازاو مراقبت کند.
مسئولیت: به نیازهای جسمانی و روانی آنها پاسخ می دهد.
احترام: برای آنها آن گونه که هستند احترام قایل می شود .
شناخت: در نظر گرفتن آنها از نقطه نظر خودشان.

افسانه خارپشت ها

سه شنبه, 11 ژانویه, 2011

در عصر یخبندان نسل همه موجودات به خطر افتاده بود.

 خارپشتها وخامت اوضاع رادریافتند تصمیم گرفتند دورهم جمع شوند
و بدینترتیب همدیگررا حفظ کنند.ولی خارهایشان یکدیگررادر کنار هم زخمی میکرد. مخصوصا که وقتی نزدیکتر بودند گرمتر میشدند.بخاطر هیمن مطلب تصمیم گرفتند ازکنارهم دور شوند.و بهمین دلیل از سرما یخ زده میمردند

ازاینرو مجبور بودند برگزینند.یاخارهای دوستان را تحمل کنند و یانسلشان از روی زمین  بر کنده شود.
دریافتند که باز گردند و گردهم آیند. آموختند که با زخم های کوچکی که همزیستی با کسی بسیار نزدیک بوجود می آورد زندگی کنند چون گرمای وجود دیگری مهمتراست
و این چنین توانستند زنده بمانند


درس اخلاقی تاریخ

 

بهترین رابطه این نیست که اشخاص بی عیب و نقص را گردهم می آورد بلکه

 

آن است هر فرد بیاموزد با معایب دیگران کنارآید و محاسن آنانرا تحسین نماید