برچسب ها بـ ‘همراه عارفان’

کلید توسعه ایران 1

چهار شنبه, 28 آگوست, 2019

برای اولین بار در عمر سیزده ساله معبد نوعدوستی می خواهم قاعده شکنی کنم! همیشه در ابتدای سال برای هر روز کاری هفته برنامه ریزی مطالب کرده ایم و طبق آن پیش رفته ایم. اما یکی دو هفته پیش بصورات اتفاقی به کتابی دسترسی پیدا کردم که دغدغه های ده سال اخیر من را در مورد راه اصلی توسعه کشور به زیباترین شکلی بیان کرده است وحتما تا بحال برای شما هم پیش آمده که می خواهید مطلبی را به دیگران بگویید اما ساختار و کلام و بیان مناسب این کار را نمی یابید و ناگهان سخنی از دیگری می شنوید یا می خوانید و با خوشحالی به نتیجه می رسید که این همان است که می خواهم بگویم اما هرگز به این خوبی نتوانستم. شما را به شهادت می گیرم که همیشه در نوشته ها و گفته هایم بیشترین سهم را در اداره یک سازمان و یک ملت و جامعه به “آموزش” داده ام و بارها توصیه کرده ام که:
از هم بیاموزیم
به هم بیاموزیم
باهم بیاموزیم
نظرات صاحبنظران بزرگ ایرانی در مورد سیستم آموزشی ایران در کتابی به نام “مرگ مدرسه” به کوشش آقای مرتضی نظری ،توسط موسسه انتشاراتی “مشق شب” جمع آوری و منتشر شده است که مطالعه آن را به همه توصیه می کنم نه یک بار که چندبار!
و قاعده شکنی من هم این است که از این پس روزهای چهارشنبه انشائ الله به جای سلسله مطالب “همراه عارفان” به حسب عادت مالوف معبد نوعدوستی،خلاصه ای از این کتاب را هم در چند نوبت به شما عزیزان عرضه خواهم نمود.کاری که در صورت مدد الهی و بقای عمر نزدیک به دو سالی به طول خواهد انجامید. در این کتاب متن سخنرانی یا مقالات خبرگان این امر به نام خودشان آورده شده است که ما نیز این قاعده را رعایت خواهیم نمود.
به امید توسعه سیستم آموزشی کشور به منظور توسعه مداوم سرزمین عزیزمان ایران.