برچسب ها بـ ‘همبستگی’

کلید توسعه ایران 63

چهار شنبه, 13 ژانویه, 2021

در شمال شهر مهد کودک هایی هست که خانمها با ماشین های شاسی بلند یک میلیاردی دقیقا دم در مهد پارک می کنند که اگر اجازه دهید تا داخل مهد هم می آیند،کسی می آید و بچه را سوار می کند.این رفتار یک الگو است.سوال اصلی این است که این کودک چه چیزی از این فضا خواهد آموخت؟ ایم مادر چرا نباید ماشینش را برای دقایقی هم که شده رها کند و با فرزندش قدم بزند؟ بالاخره این اجتماعی شدن چیست؟
در ژاپن پیرزن صدساله را می آورند و به او یاد می دهند که برای بچه هانباید داستان های اژدها تعریف کند و باید داستان دیگری تعریف کند،چرا که دنیا تغییر کرده است!
جمله دیگری هم بود که من همه جا آن را عنوان می کنم.بچه ها باید شاد باشند،اما باید یاد بگیرند که شادی تقسیم نشده،تنها یک اندوه بزرگ شده است و این را باید در ایران آموزش دهیم. در ایران زگهواره تا گور کنکور بخوان،شده است!
در ژاپن دیدم که خانه ها کوچک و مدارس یزرگ شده اند.من یک مثال ساده بزنم،دانش آموزانی که در مهدکودک هستند،یک کوله پشتی زیبایی پشتشان دارند و این بچه ها باید از مانعی بگذرند که آب جاری هست و سنگ های عجیب و غریب وجود دارد و بچه ها باید مواظب باشند نیفتند.به جای آنکه برای بچه ها پل بسازند،آنها را به خودشان واگذار می کنند ،آنها طناب به دوطرف می بندند و می گویند به هم کمک می کنیم و از رودخانه می گذریم. این همان همبستگی و همزیستی مسالمت آمیز است و این ذهن پیش ساخته علیه دختران نیز با این کار از بین می رود.

کلید توسعه ایران 57

چهار شنبه, 2 دسامبر, 2020

به جای این نگاه،باید نگاه جانشین انسانی – ارتباطی را قرار داد. این نگرش جایگزین همین اکنون تقویت تفکر انسانی و گسترش ظرفیت ارتباطات اجتماعی انسان را مورد توجه قرار می دهد.
دانش آموزان باید دوستی،همدلی و همبستگی انسانی را در کنار رقابت،جدال و مبارزه مدنی بیاموزند.مدرسه باید یاد بدهد که بچه ها بتوانند برای پذیرش تفاوت آدم هایی با فرهنگ،زبان،دین و چارچوب های جغرافیایی مختلف آماده شوند.جامعه پذیری یعنی بچه ها هم بتوانند زندگی دوستانه و محبت آمیز را یاد بگیرند و هم مواجهه و رقابت انسانی در زمینه های اقتصادی و سیاسی را.
دانش آموزان باید یاد بگیرنداز برنامه ها و دیدگاه هایشان دفاع کنند.کودکان و نوجوانان باید یاد بگیرند از برنامه ها و دیدگاه هایشان دفاع کنند.کودکان و نوجوانان ما باید برای زندگی در جهانی آماده شوند که در آن هم بتوانند با دیگری شباهت داشته باشند و هم تفاوت و هم دوستی و همدلی داشته باشند و هم وارد رقابت و مخالفت شوند.
در مورد آموزش،به جای ارائه نسخه ها و راه کارهای سریع باید به خود فرایندهای گفتگویی اهمیت داد. اندیشکده می تواند گفتگویی اجتماعی در مورد آموزش را با شرکت دولت،جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی علاقه مند به مسائل آموزش،ذینفعان آموزش مانند اتحادیه های صنفی،والدین و دانش آموزان شکل دهد و بین این ها گفتگو برقرار کند.