برچسب ها بـ ‘نیایش’

در قلمرو سکوت 5

یکشنبه, 2 ژوئن, 2019

ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ و ﺣﻔﻆ ﻓﻀﺎی ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺳﮑﻮت ﺑﺮون
در زمان ها و مکان های خاص که بر رعایت سکوت تاکید بیشتری شده است
وارد ﺷﻮ و ﮐﺎر ﻧﯿﺎﯾﺶ را آﻏﺎز ﮐﻦ ،
ﺑﮫ آراﻣﯽ و ﻧﺮﻣﯽ
به ھﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﮫ ﺷﺪه از ﺣﺮف زدﻧﮭﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﮫ ﺧﻮدداری ﮐﻦ .
ﮔﺎه اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪی
ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰن ، ﺑﮫ ﻧﺮﻣﯽ و آراﻣﯽ ﻓﻘﻂ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﮕﻮ .
ﺳﮑﻮت ﻋﻤﯿﻖ را ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﻣﻘﺪس و ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎس ﺑﺪار .
ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﺎه ﺟﺴﺘﻦ در ﺳﮑﻮت زﻧﺪه ی ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﻖ.

ﻣﺎدر ﺗﺮزا–آﻏﺎز ﺑﺎ ﺳﮑﻮت

ماجرای پایان ناپذیر حافظ 35

سه شنبه, 6 سپتامبر, 2016

عشق در نظر حافظ منبع بزرگ نیرو و حرکت است و همه مکارم زندگی از آن سرچشمه می گیرد.
در عشق حافظانه،جسم و روح هردو سهم خاص خود را دارند.از آن عشق های بیماروار مبتنی بر محرومیت محض نیست که تخیل های مستسقی را سیراب کند.تنها دارویی که انسان عرفانی – و از جمله حافظ – برای مقابله با زوال کشف کرده است،عشق است.عشق در درجه رفیع خویش البته اعجازهای خود را از خیال می گیرد،ولی همین خود تسلایی است،پیوند نی به نیستان،جزئ به کل،کوزه به دریا…….
بیمرگی باید در”کل”جسته شود.وقتی انسان به چیزی یقین کرد،آن چیز لااقل برای شخص او وجود دارد،ولو در عالم واقعیت دسترس ناپذیر باشد.
این عشق پهناور،بارقه های خود را در زیبایی های ملموس و موجود منعکس می دارد،و ستایش هایی که حافظ یا سعدی یا مولوی،با آن لحن نیایش وار متعالی،از چشم و زلف و قد و بر و دوش دارند،به این اعتبار است که پیوندی میان این ترکیب میرا و آن جاودانگی کل می بینند.

اخلاق پیامبر خدا…….

شنبه, 18 ژانویه, 2014

راستی تا بحال فکر کرده اید که خصوصیات اخلاقی پیامبرمان چگونه بود و ما چگونه ایم؟
-می گویند کسی او را بدون تبسم به یاد ندارد.در مقابل خشونت رفتاری ذاتی عرب جاهلیت(که هنوز هم در رفتار عربستانی ها مشهود است)این بهترین راه مقابله نبود؟
-با دختران و زنان بسیار مهربان بود و دخترش را “ام ابیها” می خواند.برای مقابله با جهل اعراب و رفتار بسیار زشتشان با زنان و دختران ،این بهترین راه مقابله نبود؟
-به نظافت و بوی خوش بسیار اهمیت می داد و خریدن عطر بهترین سرگرمی او بود.در مقابل کثیفی و بوی بد اعراب جاهلیت،این بهترین راه مقابله نبود؟
-به نماز اول وقت بسیار اهمیت می داد و نماز را نور چشمش و بهترین زمان های عمرش می دانست.در مقابل عرب جاهل بی نظم و بی توجه به لطافت راز و نیاز با خدا و نیایش،این بهترین راه مقابله نبود؟
-میفرمود:من از دنیای شما سه چیز را بسیار دوست می دارم،عطر و زن و نماز.
در مقابل ناهنجاری های اصلی آن روز اعراب جاهل و خشک سر توصیه به این امور و عمل کردن به آنها همراه با خوش رویی و صبر و استقامت در این راه،بهترین راه مقابله نبود؟
اگر بخواهیم پیرو خوبی برای او باشیم،الویت ها و ناهنجاری های اصلی جامعه ما چیست و تکلیف عملی ما کدام است؟

عارفانه ها 39

چهار شنبه, 16 ژانویه, 2013

من دلم تنگ رحمت است، دلم تنگ لحظه ای فقط لحظه ی توبه و

نيايش با خلوص پاک است

خدایا من اگر بد کنم تو را بندگان خوب فراوان است

اما اگر تو مدارا نکنی و نبخشی مرا خدای دیگر کجاست؟

کمی بیاندیشیم(5)

سه شنبه, 24 آوریل, 2012

بهترین درس ها را در زمان سختی آموختم.

دانستم صبور بودن یک نوع ایمان است،

و خویشتن داری،یک نوع عبادت.

ناکامی به معنی تاخیر است و نه شکست،

و خندیدن یک نیایش است.

غافل ز خود

سه شنبه, 21 ژوئن, 2011

غافل زخودیم،مست و خراباتی و خوابیم همه

ویرانه شده خانه و ما ،  خاک نشینیم همه

ایرانی دین دار، به جهان همچو پری بود

لیکن چو کژی روی نمود،گوشه گزیدیم همه

آن جاه و مقامی که ز عالم بر ما بود

آسان بدادیم و کنون ،سایه نشینیم همه

ما مایه نازش به جهان و همه بودیم

اکنون چرا چشم به دست دگرانیم همه؟

روزی همه عالم نگران دل ما بود

چون شد که به دنیا، به دو صد جان نگرانیم همه

ایرانی پاک دل به جهان تاج سری بود

با خود چه نمودیم که در تیر مظانیم همه؟

تنها ره این مردم ما،بود به یزدان ونیایش

حالی به هزار راه ریا و ره خسران به یاریم همه