برچسب ها بـ ‘ننگ دفتر’

تیغ کینه

دوشنبه, 8 ژانویه, 2018

وقتی که تیغ کینه سر عشق را برید
وقتی حدیث درد برایم مکرر است
وقتی بهار وصله ناجور فصل هاست
وقتی تبر مدافع حق صنوبر است
از من مخواه شعر تر ای بیخبر ز درد
شعری که خون از آن نچکد،ننگ دفتر است