برچسب ها بـ ‘نقصان’

تصویر نوشته 167

سه شنبه, 23 ژوئن, 2020

تصویر نوشته 69

سه شنبه, 15 می, 2018

ایران و ایرانی 51

چهار شنبه, 21 آگوست, 2013

دومین عامل،زردشتیان قرن های اول و دوم هجری بودند.زردشتیان ایران و سازمان های آنها را که در دوره های نخست اسلام در ایران وجود داشته اند نیز باید عامل مهمی در حفظ بعضی از آثار ایرانی شمرد.یکی از حقایقی که باید در مورد ایران و اسلام پذیرفت این است که انتشار دین نو در ایران به همان سرعتی که مجاهدان اسلامی پیش رفتند نبوده و تبدیل دین زرتشتی به دین اسلام به همانگونه که در مدت کوتاهی دولت ساسانی به حکومت خلفا تبدیل یافت ،صورت نگرفته است.اسلام در ایران تدریجی پیش رفته است و هیچ گونه دلیلی در دست نداریم که پیشرفت این دین را در این سرزمین در اثر زور و فشار مهاجمان بدانیم،بلکه دلایل بسیاری خلاف این را می رساند.این گفته بسیار راست است که ایرانیان تا روزی که اسلام را نمی شناختند با آن به دشمنی برخاسته و برای جلوگیری از آن و حفظ استقلال خویش سخت پایداری کردند ولی چون به گوهر این دین پی بردند نه تنها از دشمنی بازایستادند، بلکه خود در صف مجاهدان ایستادند و در پی دعوت به این دین از کار و کوشش دریغ نکردند.

در هر حال دین اسلام در ایران به تدریج پیش رفت و هرچه آشنایی ایرانیان با این دین بیشتر شد پیشرفت آن سریعتر گردید.به طوری که در روزگار امویان بعضی از کارگزاران ایشان از استقبالی که ایرانیان به دین اسلام کرده و گروه گروه از دسته اهل ذمه خارج و در جرگه مسلمانان داخل می شدند،ناخشنودی می نمودند زیرا بدینسان درامد هنگفتی که سالیانه از راه جزیه گرفتن عاید ایشان می شد نقصان می یافت.

اینکه در دوران فترت زرتشتیان به شماره فراوانی در این کشور می زیسته و تا حدی نیز آزادی عمل داشته اند در حفظ قسمتی از آثار علمی و فرهنگی ایران اثر بسیار نیکی داشته است.زرتشتیان بواسطه دلبستگی زیادی که به آثار پیشینیان و همچنین به ماثر تاریخی خود داشته اند آنچه توانسته اند در حفظ این آثار کوشیده اند و بدون شک موفق شده اند که در آن دوره هرج و مرج قسمتی از آنها و بخصوص نوشته های مذهبی خود را از گزند حوادث محفوظ داشته و به بازماندگان خود بسپارند.