برچسب ها بـ ‘نفوذ’

کلید توسعه ایران 49

چهار شنبه, 30 سپتامبر, 2020

تغییرات ارتباطی – اجتماعی ضروری در آموزش و پرورش:
– با وجود آنکه هنوز معلم قشر مورد اعتماد و محبوب جامعه است،اما آموزش و پرورش دچار افت کیفی مخاطب است و با کاهش ضریب تاثیر و نفوذ در حوزه عمومی مواجه شده است.
– مدرسه از جامعه جدا افتاده است.آموزش و پرورش باید به واقعیت های جامعه نزدیکتر شود.
– انجمن های غیر دولتی و سمن ها (سازمان های مردم نهاد)تشکل های فرهنگیان و هرگونه فعالیت داوطلبانه و غیر دولتی که می تواند در هر نقطه کشور حمایتی هرچند کوچک در ابعاد مختلف عمرانی،فرهنگی،علمی و به ویژه حمایت از تحصیل کودکان مناطق محروم نماید،باید مورد ترغیب و تشویق آموزش و پرورش قرار گیرند

خدا عشق است 5

سه شنبه, 10 ژانویه, 2017

خداوند عشق است
عشقی که بعد از نفوذ به درون ما
نرم می کند، ناب می کند ،تازه می کند ،بازسازی می کند
و درون آدمی را دگرگون می کند
نیروی اراده انسان را دگرگون نمی کند
زمان انسان را دگرگون نمی کند
عشق دگرگون می کند
زیرا عشق خداوند است
و خداوند عشق