برچسب ها بـ ‘نافذ’

کلید توسعه ایران 35

چهار شنبه, 24 ژوئن, 2020

آموزش و پرورش ما دچار ناکارآمدی و نااثربخشی است و چه بسا این به نقطه بحران نیز برسد. ما فاقد تعلیم و تربیتی نافذ،عمیق،اثرگزار،آینده نگر،افق گشا،خلاق،انتقادی و سازنده هستیم.
ما راه حلی جز کنش نداریم.اگر فقط بنشینیم و از ساختارهای بد بگوییم و همه چیز را از خود به بیرون و ساختار احاله کنیم و مدام به ساختارهای بد فرافکنی کنیم و از مسئولیت هایمان برای اصلاح این ساختارها شانه خالی کنیم،این یعنی پایان تعلیم و تربیت و شکست تعلیم و تربیت.
ما نیاز به امید اجتماعی،امید اخلاقی و معرفتی و امید به کنش تعلیم و تربیت داریم.
دورکیم در کتاب آموزش و پرورش اخلاقی می نویسد:
ما برای داشتن جامعه سالم نیاز به تربیت شهروندان سالم،توانمند،مشارکت جو،خلاق و مسئولیت پذیر و نیز ارتقای شرایط زیست جامعه داریم.
دموکراسی صرفا داشتن انتخابات و مجلس نیست،دموکراسی فقط قانون اساسی نیست،بلکه روح دموکراسی عقلانیت،اخلاق،درک صلح آمیز و رفتار صلح آمیز با خود،طبیعت و دیگران است.
دموکراسی با آموزش مدنی و خلقیات مدنی برپا می شود که انسان ها به یکدیگر احترام بگذارند،باهم گفتگو کنند وبه مسئولیت های انسانی خود توجه کنند.این برعهده آموزش و پرورش دموکراتیک است.