برچسب ها بـ ‘مي انديشم’

از دكارت

یکشنبه, 6 فوریه, 2011

تنها فکر خوب داشتن کافی نیست ، اصل این است که آن را خوب به کار بریم

***********

رقابت تا زماني پسنديده است که کار به حسادت نکشد.

**********

مي انديشم پس هستم ، هستم چون فکر مي کنم ، و فکر مي کنم چون شک مي کنم .

***********

در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده! زیرا همه فکر می کنند که به اندازه ی کافی عاقلند!