برچسب ها بـ ‘مهر مادر’

روز مادر بر این مفاخر عالم مبارک

سه شنبه, 24 می, 2011

مهر مادر کز دلش جوشیده است

جاودان رودی،روان در دیده است

 موج شفافش ، اینسو وآنسو رفته است

فرش  ریگی بر کَفَش ،گسترده است

 چونکه با خورشید درگیر گشته است

برق نورش ،چون زُمُرد گشته است

 برکنارش سبزه ها روییده است

در جوارش سَرو زیبا ،به ثُریا رفته است

 هرکه خسته به کنارش خفته است

راحتِ جانش، بسی افزوده  است

 عالمی را مهربانی یافته است

آن رفیق بی کلک را جُسته است

 معبد راز ونیازی دیده است

برق نوری به دلش تابیده است

 هر که زین رود  ،کمی نوشیده است

عَطشِ تشنگی اش خُشگیده است

 اوج مستی  بی نهایت دیده است

شادمان ،رقصان ، چو مَستان گشته است

 رَخت غم را   ،ز تَنش افکنده است

نور اُمید به دلش ،پاشیده  است

 هر که زین رود ،صورتش را شُسته است

خستگی عاجل ، ز رویش رفته است

 جسم وجانش ،تازگی ها یافته است

پر توان، تابش بسی افزوده است

 تا ابد یادش برایم زنده است

روز مادر جاودان فرخنده است