برچسب ها بـ ‘مقر’

عارفانه ها 27

چهار شنبه, 24 اکتبر, 2012

الهی

بر رخ از خجالت گرد داریم

و در دل از حسرت،درد داریم

و روی از شرم گناه،زرد داریم

اگر بر گناه مصریم،بر یگانگی مقریم

الهی

در دلهای ما،جز تخم محبت مکار

و بر جانهای ما،جز باران رحمت مبار

الهی

به لطف،ما را دست گیر و پای دار

که دل،در قرب کرم است و جان در انتظار

و در پیش،حجاب بسیار

الهی

حجاب ها از راه بردار و ما را به ما مگذار

 

خواجه عبدالله انصاری