برچسب ها بـ ‘مقام’

برای پدرم

شنبه, 15 اکتبر, 2016

کارگری زحمتکش بیش نبودی
نه پولی داشتی،نه پستی و مقامی
اما همواره سعی کردی با زحمت زیاد و لقمه حلال ما را به انجام برسانی
و الحق که چنین کردی
سال های زیادی است که هیچ نیاز مالی هم به تو نداشتم
کاملا از نظر مالی نسبت به تو مستقل بودم
به لطف خدا و زحماتی که تو برایم کشیدی
پس چگونه است که اکنون که رفته ای
اینچنین احساس بی پناهی می کنم؟
چرا جسارت و جرات خود را از دست داده ام؟
بی پشت و پناه شده ام.

خسته و سرگشته ام

دوشنبه, 10 فوریه, 2014

پشت سر بگذاشته ام من،کودکی
خود کنون مردی به دنیا گشته ام
در میان های و هوی زندگی
صاحب فر و مقامی گشته ام
من کنون دارای مال و خانه ام
دلخوش از دخت و پسرها گشته ام
لیک افسوس حاصلش شادی نبود
من اسیر درد و حرمان گشته ام
شد همانی که خدا فرموده بود
من اسیر فتنه مال و منالم گشته ام
گر کنم با دخت و پورم ادعا
گوییا از جان خود برگشته ام
کرده ام عمر و جوانی،بذلشان
لیک اکنون خسته و سرگشته ام

عارفانه ها 42

چهار شنبه, 6 فوریه, 2013

ای جوانمرد!

در این راه مرد باش

و در مردی فرد باش

و با دل پر درد باش… 

کار خام مکن و هر کاری کنی جز تمام مکن… 

در هوا و هوس مقام مکن

و هوا و حرص را بر خود رام مکن…

واگویه ها 27

سه شنبه, 9 اکتبر, 2012

با خود می گویم

بهتر است مقامی باشم در امنیت کامل

و با نیتی خیر

و در تلاش برای بهروزی و پیشرفت سازمانم

حتی اگر بی نتیجه باشد

یا یکی از عوامل پروژه ای

در محلی دور و گوشه ای از این سرزمین

و دور از خانه و خانواده

اما امیدوار به بارور شدن طرحی که

هزاران خانواده را در پوشش خود می گیرد

راستی کدام را باید برگزید؟