برچسب ها بـ ‘مفید’

در قلمرو سکوت 6

یکشنبه, 9 ژوئن, 2019

اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ھﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺸﮑﻞ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻧﺨﻮاھﯽ داﺷﺖ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻔﯿﺪ ﺣﺎل دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ در ﻋﻤﻞ ﻧﺘﯿﺠﮫ دھﺪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎھﻠﯽ در ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪاوم در ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮑﻮ

برنامه آینده

یکشنبه, 15 مارس, 2015

خیال دارم با یاری حق ،در سال آینده نظم بیشتری در ارائه مطالب روزانه وبلاگ این سایت حاکم کنم و از شما عزیزان همیشه همراه خود نیز درخواست می کنم از هرگونه نظر اصلاحی و یا تکمیلی،مرا محروم نفرمایید.

شنبه ها را اختصاص به مطالب روز خواهیم داد.ترجیحا به قلم خودم اما اگر مطلب مفید و پرباری در باره مسائل روز یافتم،قطعا بر مطالب خودم ترجیح داده خواهد شد.

یکشنبه ها را از این پس اختصاص خواهم داد به مقالاتی که در طی سال های گذشته و بر اساس دغدغه های ذهنی خود از وضعیت اجتماعی خود نگاشته ام.آنقدر هست که در صورت زنده بودن دو سالی ،این روز هفته را در وبلاگ به خود اختصاص دهد،تازه اگر در این مدت بیشتر نشوند!

دوشنبه ها وسط هفته است و سعی می کنیم با شعری ناب از شعرای نامدار ایرانی و یا شعری متوسط و بی مایه از خودم،نفسی تازه کنیم!

سه شنبه ها را یک در میان به سلسله مقالات اقتصادی برادر و دوست فرهیخته ام – آقای آجرلو – و خلاصه کتاب ماجرای پایان ناپذیر دکتر محمد اسلامی ندوشن ،اختصاص خواهم داد.

و بالاخره چهارشنبه ها را هم مطابق روال دو سال گذشته،یک در میان به مطالب “کوچه مردها “و “ایران و ایرانی”خواهم پرداخت.

موافقید؟