برچسب ها بـ ‘مخلوق’

همراه عارفان 4

چهار شنبه, 7 آگوست, 2019

زن در دیدگاه مولانا، تجلی رحمت پروردگار و اعلام حضور او در روی زمین است. در نظر مولانا زن در لطافت و تعالی چنان به خداوند نزدیك است كه گوئیا مخلوق نیست بلكه خالق است.
پرتو حق است آن معشوق نیست
خالق است او گوئیا مخلوق نیست
و آن آرامش و سكون و مقام امن كه خاص پروردگار است تنها در صحبت زن روی زمین حاصل می‌شود. هیچ موجودی به جز زن،روح بیقرار مرد را به ساحل آرامش نمی رساند.
پیامبر خدا،آنكه عالم مست گفتار او بود و سخنش آدمیان را عالم امن و آسایش بود باز به حمیرا می‌فرمود:
«كلمینی یا حمیرا»
یعنی :
«ای گل سرخ كوچك، با من سخن بگو».

مهر تو ما را بس

چهار شنبه, 19 ژانویه, 2011

و خدا می داند

                  که چه زجری دارد

                                          عاشقی با تردید

                                                              زیر شک معشوق

                                                                                     عشق تو در تهدید

نه،تو هم با دل من یار نبودی جانا

در زمانی که به او محتاجی

و زبی مهری او

پی سنگی حتی،که صبوری دارد

تا بگویی به او شرح دل پرخونت

لیک افسوس خدا،چون فرستد به کسی چیزی را

لشگری از آن چیز،سوی مخلوق فرستد بسیار

چه تفاوت دارد

که غم است یا شادی

و تو را می پاید

                                                  که توانی باز هم

                                                                                    پاک و عاشق به خدایت مانی؟

با کدامین نیرو،با کدامین امید

جز به الطاف خداگونه خویش

می توان این ره رفت؟

و به سر منزل مقصود رسید؟

ای رفیق اعلی 

    یاور گمراهان  

   ای وفایت دائم  

   تو به فریادم رس 

    تو مرا یاری کن  

     مهر تو ما را بس