برچسب ها بـ ‘محو’

در قلمرو سکوت 7

یکشنبه, 16 ژوئن, 2019

ﭼﮭﺮه ات ﺑﮫ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﮔﻮش ﮐﻨﯽ.
دو ﮔﻮش ﺗﻮ در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺻﻮرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ، ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ .ھﺮ دو
ﺑﮫ ﻣﻐﺰ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ھﺮ دو ﻃﺮف ﮔﻮش ﮐﻨﯽ .اﮔﺮ ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﮔﻮش
ﮐﻨﯽ ، ھﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاھﯽ ﻓﮭﻤﯿﺪ.
ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ درﺑﺎره ﯾﮏ ﺳﻠﺤﺸﻮر ژاﭘﻨﯽ و اﺳﺘﺎد ژﻧﺮاﻟﺶ .در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭘﯿﻐﺎم ھﺎ را ﺑﺎ ﮐﺒﻮﺗﺮ ھﺎی ﻧﺎﻣﮫ
ﺑﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .اﺳﺘﺎد ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﭘﺮواز ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺎران ﺷﺪﯾﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد و وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﮔﺮد ﭘﯿﻐﺎم را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ در ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺎھﺎ ﻣﺤﻮ و ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﺎﮔﺮد دﺳﺘﻮرات اﺳﺘﺎد را ﻣﻮ ﺑﮫ
ﻣﻮ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از اﺳﺘﺎد ، ھﻤﮫ ی اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺣﯿﺮت زده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
او ﭼﻨﺎن در ﺷﺎﮔﺮدی ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ذھﻦ اﺳﺘﺎد را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ
او ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﺟﻤﻠﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .او ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ را در ورای ﮔﻮش ھﺎ و ﭼﺸﻢ ھﺎ درﯾﺎﻓﺘﮫ
ﺑﻮد.

پاییز

شنبه, 3 اکتبر, 2015

بهار عارفان،پاییز از راه رسید.

تا به حال به سرتان زده است در فصل پاییز(بخصوص آبان ماه) به یکی از جنگل های ایران سری بزنید و ساعاتی را در عمق جنگل و میان درخت هایش سپری کنید؟

باور کنید به تجربه اش می ارزد!محو رنگ ها و زیبایی های پیش چشم،خواهید شد.یک بار امتحان کنید.باور کنید می ارزد!