برچسب ها بـ ‘محمد آجرلو’

بوروکراسی کنترلی 8

سه شنبه, 19 ژانویه, 2016

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ و ﻧﮑﺎت ﺑﺎﻻ ، ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﭘﯿﺶ روﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪاد آن ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ، ﭘﺲ راﻧﯽ ﻧﻮآوري ، اﯾﺠﺎد ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ، ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ از ﮐﺸﻮر ، واﮔﺮاﺋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺟﻬﺎﻧﯽ و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﮐﺎﻫﺶ” ﻧﯿﺮوي ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ” ﺑﻮده اﺳﺖ ، ﻓﻬﻤﯿﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ ﻧﯿﺮوي رﯾﺎل ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮرم ﺑﯽ آﯾﻨﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﺎن ﻫﺎي ﻓﺮدي رﺳﺎﻧﺪه و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ دوﻟﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﺳﺨﮕﻮ )دوﻟﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻪ رﯾﺸﻪ يِ ﺣﺰﺑﯽ و ﻧﻪ رﯾﺸﻪ يِ ارﺛﯽ دارﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در آﻏﻮش اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ِي ﺳﺘﺮوﻧﯽ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ازﭘﯿﺶ در ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ درج ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ آﻧﭽﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻓﻮت و ﻓﻦ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه يِ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺮ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ را ﯾﮑﺮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮيِ ﻓﻦ ﺳﺎﻻران و ﺗﮑﻨﻮﮐﺮات ﻫﺎ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪارِي ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎِي ﺧﻮد ﺣﺮف ﺳﻨﺠﯿﺪه اي اﺳﺖ.واﻣﺎ ﮐﺎﻧﻮن درك اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎي ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.و اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ يِ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎزي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺮژي اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ يِ ﻧﻔﺮت ﻣﺰﻣﻦ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار در ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﭼﭗ ﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ، ﭘﺎراداﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ارزش را ﺳﯿﺮ ﺗﮑﻮﯾﻨِﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ، ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻠﯽ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺶ روﻧﺪه ﻫﻢ ﺧﻮد را ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎﻣﺎن داد و ﻫﻢ آرام آرام ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺖ.ﺑﺲ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻏﺎز اﻧﮕﯿﺰه و ﻧﯿﺮوي ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻏﺮور در اﻧﺪﯾﺸﻪ يِ ﭘﺎراداﯾﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻨﮏ ﭘﺲ از آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻓﺮاوان ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم ، ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ واروروي ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮده از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوي ﺗﮑﻨﻮﮐﺮات ﮐﻪ ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﺒﻮد ﻓﻀﺎي اﻧﺪﯾﺸﻪ ورزي ﮐﻪ اﻣﺮي رادﯾﮑﺎل اﺳﺖ ،ﺟﻮﻻن و ﯾﮑﻪ ﺗﺎزيِ ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺗﻬﺎ ﻧﻪ در آﻏﺎز و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻠﮑﻪ در دوام و ﺛﺒﺎت آن ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺘﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ .از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ دور از اﻧﺼﺎف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﻮد ﻓﻀﺎي اﻧﺪﯾﺸﻪ ورزي و ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮدن آن را ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﮐﺮات ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺮاي اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﺗﻮر رﯾﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ ﻻزم ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺗﻮر رﯾﺎﻟﯽ ﮐﺮدنِ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﺣﺲِ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ و اداره يِ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ اﻗﺘﺪار ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎ ﺑﺎور ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي و ﻓﺴﺎد ، آﺷﮑﺎرا ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﻮﺟﺒﺎت واﮔﺮاﺋﯽ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.ﻧﺒﺎﯾﺪ ،ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻣﺘﯿﺎزات آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪد رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎيِ دوﻟﺘﯽ ﻧﻔﯽ ﺣﺲ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ در ﻓﻀﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻧﺒﻮد ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﻣﺘﯿﺎزات ﻧﺎروا ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ دارد را ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﯾﮑﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺲ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ آن ﺟﻨﺒﺶ و ﺟﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻓﺮدي در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺎ ،رﯾﻞ ،ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ، ﻣﻘﻮﻟﻪ يِ “ارزش” ، راه ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ، ﻗﺎﻧﻮن ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ، ﺟﺎده ﮐﺸﻒ ﻧﻔﺖ ،ﻓﻀﺎ ﻧﻮردي ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و… ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺷﮑِﻞ ﻣﺎدي اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﯾﻦ از آن ﺧﻮد ﮐﺮدن ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﺪانِ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺟﺎن ﻫﺎ ، ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﭼﺮﺧﻪ يِ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر اﻣﺮوز در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ آن در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎراداﯾﻢ “ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ” ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ و ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ يِ “ارزش” ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﮔﺮدن ﻧﻬﺎد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﮑﺨﻮاﻫﯽ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ واروروي اﺳﺎﺳﺎً اﻣﮑﺎن ﻧﯿﮑﺨﻮاﻫﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺮاي اﻓﺮاﯾﺶ “ﻧﯿﺮوي ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ” ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎري ﺑﺮاي ﺗﻮﻗﻒ اﯾﻦ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد راه ﮐﮋ رﻓﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻘﺮار “ﺣﺴﺎﺑﺪاري ارزش” در دوﻟﺖ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﭼﻪ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ راه ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺗﻮﻗﻒ اﯾﻦ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

هزینه تمام شده دختران نسبت به پسران 4

سه شنبه, 29 سپتامبر, 2015

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﮔﺰارش رﻓﺘﺎر واﻟﺪﯾﻦ دﺧﺘﺮدار
اﯾﻨﮏ واﻟﺪﯾﻦ دﺧﺘﺮدار در ﻓﺸﺎر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ زورآورﻧﺪه يِ دو ﺗﯿﻐﻪ يِ ﻗﯿﭽﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ، ﯾﮑﯽ ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻫﻤﻨﻬﺎد ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﺗﯿﻐﻪ يِ دﯾﮕﺮي ﺳﯿﺎﺳﺖ راﯾﺞ اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮده ، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوري ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ، ﻓﺮش ، ﻇﺮوف و …و ﯾﺎ ﺧﺸﮑﺒﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻤﺶ ، ﺑﺎدام و…و ﯾﺎ ﮐﺎﻻي ﮐﺸﺎورزي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺘﻪ ،زﻋﻔﺮان و…. ﯾﺎ ﮐﺎﻻي درﯾﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎوﯾﺎر و… ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزآوري ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﺴﺘﺮده يِ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﺳﻮار ﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ.اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻪ در ﺳﻪ دﻫﻪ يِ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ و ارز آﻧﻬﺎ را ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ، ﮔﺎز ، ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻞ ﻫﻢ
روﻧﻮﺷﺘﯽ ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم از ﮐﺎﻻﻫﺎي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ. و ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.در ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز، ﻣﻮادﺧﺎم ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻓﺮاوري ﻧﺸﺪه ﭼﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و ﺑﺎزدارﻧﺪه يِ ورود ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.اﻣﺮوزه ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎور دور ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﮋاد زرد ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت و ﺳﺒﻘﻪ يِ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ، ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ و ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﺮد و زن ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ زن و ﻣﺮد ﮔﺮدن ﻧﻬﺎده اﺳﺖ. ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر دو ﺗﯿﻐﻪ يِ ﻗﯿﭽﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﯾﺎدي را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮﺟﻤﻊ ﻧﯿﺮوي ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ دارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از واﻟﺪﯾﻦ ﭘﺴﺮ دار در ﺑﯿﻦ ﻓﺸﺎر دو ﺗﯿﻐﻪ يِ ﻗﯿﭽﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ ﭘﺴﺮان از آﻣﻮزش ﭘﯿﺶ از دﺑﺴﺘﺎن ،دﺑﺴﺘﺎن، دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ( روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد آﻧﭽﻪ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺗﺪارك آﻣﺎدﮔﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻢ واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻣﺎدﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻫﻤﻨﻬﺎد ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮداري از آﺗﻮرﯾﺘﻪ يِ دوﻟﺘﯽ و ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل اﯾﻦ آﺗﻮرﯾﺘﻪ يِ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ، از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻓﺮزﻧﺪ آوري را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﻣﺮدان واﮔﺬارﻧﺪ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻨﺪي اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي داده و در ﺣﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺳﺖ و ﻣﺮدان اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪارﻧﺪ.اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن و ﺳﭙﺲ اﺟﺮاِي آن ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان و واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮايِ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﭘﺎرادوﮐﺴﯿﮑﺎل اﺳﺖ.روﺷﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ يِ آﻣﻮزش از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدك ، دﺑﺴﺘﺎن ، دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ده ﻫﺎ ﮐﻼس ﻫﺎي رﻧﮕﺎرﻧﮓ آﻣﻮزش ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ درﺳﺎﯾﻪ از ﺳﻮي واﻟﺪﯾﻦ دﺧﺘﺮدار و اﯾﻦ دﯾﻮار ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻧﺎن اﺳﺖ ، ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﻧﯿﺴﺖ.

هزینه تمام شده دختران نسبت به پسران 2

سه شنبه, 1 سپتامبر, 2015

ﺑﺨﺶ اول:ﮔﺰارش ﺷﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺪﯾﺪه يِ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮔﻔﺘﻤﺎنِ ﺑﯽ آﻏﺎز و ﺑﯽ اﻧﺠﺎمِ ” ﺟﻨﺒﺶِ ﺑﻪ ﺗﺮازي” از ﻧﻘﻄﻪ ي ِ ﻋﻄﻒ درك “اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ” ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ “ارزش” و ﺳﭙﺲ ﮐﺎرﮐﺮد “اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ” ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ “ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ” ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ، ﭼﯿﺮﮔﯽِ “ﮐﺎر ﺑﺪﻧﯽ” را در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻘﻮمِ “ارزش” رﻗﻢ زده ﺑﻮد. و در ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ يِ دور و دراز اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺶِ ﭘﺎراداﯾﻢِ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎ و ارزش ﻫﺎيِ ، ﺑﺮﺗﺮيِ ﮐﺎرِ ﺑﺪﻧﯽ زﯾﺴﺖ و زﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.و در ﭼﻨﺪ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﻋﻄﺶِ “اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ” ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﻤﻮاره ﺑﺮﺗﺮي ﺧﻮاﻫﯽِ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺑﺰار ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و داﻧﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ، ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺗﺮيِ ﮐﺎر ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺎراداﯾﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻨﺎري ﻧﻬﺎده ﺷﺪ ،وﭘﺎراداﯾﻢ اﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه يِ اﻣﺮوزﯾﻦ” ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﺗﺮازي ” اﺳﺖ ،ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ زن و ﻣﺮد را در ﺟﺎن ، ﻫﺎ ﺗﻨﯿﺪه اﺳﺖ. و اﯾﻨﮏ ارزش ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺎراداﯾﻢ در ﺟﻬﺎن ﻫﺎي ﻓﺮدي و ﺟﻤﻌﯽ در ﺣﺎلِ ﺟﺎي ﮔﯿﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در زﻟﻒ ﭼﻮن ﮐﻤﻨﺪش اي دل ﻣﭙﯿﭻ ﮐﺎﻧﺠﺎ                                          ﺳﺮﻫﺎ ﺑﺮﯾﺪه ﺑﯿﻨﯽ ﺑﯽ ﺟﺮم و بی ﺟﻨﺎﯾﺖ

ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻘﺶِ ﺧﺎﻧﻮاده ، اﯾﻞ ، ﻗﺒﯿﻠﻪ و… ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در اﻓﺰاﯾﺶِ ﻧﯿﺮويِ ﺑﺪﻧﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ “اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ” ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ “ﻗﺪرت” ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد ، اﻣﺮوزه در ﭘﺮوﺳﻪ يِ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﭘﺪﯾﺪه يِ “ارث” ﮐﻪ در ﻧﮕﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ در ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ، اﯾﻞ ، ﻗﺒﯿﻠﻪ و…ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻪ ، ﺑﺎ ﺗﻨﯿﺪنِ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻦ ﭘﺮﭼﻢ “ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده” در ﺣﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺳﺖ .

اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮويِ ﮐﺎر ﻫﺮ ﭼﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽِ ﮐﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪ در ﺧﺪﻣﺖ “اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ” ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.وﭼﻮن ﻓﺸﺎرﻫﺎيِ ﭘﺪﯾﺪه ي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن در اﯾﻦ ﺧﻮدﯾﺎﺑﯽ “زورﺷﯿﺮﯾﻦ” اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﻦ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ ﻫﻤﭽﻮ ﻓﺤﻞ آﻣﺪن در ﺟﺎن ﻫﺎ وﺟﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.

چرا سازمان برنامه و بودجه 7

سه شنبه, 26 می, 2015

در اردیبهشت 1383 محمد ﺳﺘﺎري ﻓﺮ از رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدي او (ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ ﺑﺮادران ﺷﺮﮐﺎ ، دﮐﺘﺮي اﻗﺘﺼﺎد از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻠﻮرﯾﺪاي آﻣﺮﯾﮑﺎ) ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ دوﻟﺖ دوم اﺻﻼﺣﺎت، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را اداره ﮐﺮد .
و در 29 شهریور 1384ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﯿﺮﻣﺎه و روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺮﻫﺎد رﻫﺒﺮ (دﮐﺘﺮاي اﻗﺘﺼﺎد از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان)ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ. ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﻋﻀﺎي دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن ﻧﺸﺎن از آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻫﻢ راﺳﺘﺎي اﯾﺪه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ دﯾﺪﻧﺪ و ﻋﻼﻗﻪ اي ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻨﮓ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ.
دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ اﺑﺘﺪا در ﺷﻌﺒﺎت اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را از آن ﺟﺪا و ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاران دوﻟﺖ ﺳﭙﺮد. در اداﻣﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن از آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻫﺎد رﻫﺒﺮ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪ و درآبان ﻣﺎه 1385 از ﻃﺮف رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ، اﻣﯿﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺮﻗﻌﯽ (داراي ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان) ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻨﺼﻮب و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻫﺎد رﻫﺒﺮ ﺷﺪ. اﻣﯿﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺮﻗﻌﯽ آﺧﺮﯾﻦ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﺪود ﺷﺼﺖ سال تلاش،ﻣﻨﺤﻞ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﺧﺎﺗﻤﻪ داده ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از اﻧﺤﻼل ﺳﺎزﻣﺎن ، در ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري دو ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ اوﻟﯽ ﻧﻘﺶ و وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﺑﻖ و دوﻣﯽ ﻧﻘﺶ سازمان امور اداری و استخدامی سابق را اﯾﻔﺎء ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

چرا سازمان برنامه و بودجه 6

سه شنبه, 12 می, 2015

3 – ا رﺗﻘﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي:
در تاریخ یازدهم اسفند 1378 ﺑﺎ ادﻏﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﯾﺠﺎد ﺷﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻏﺎم ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮي ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر( ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎد )ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در ﺧﺮداد 1379 دکتر محمد رضا عارف(دکترای برق از آمریکا) ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ اول اﺻﻼﺣﺎت در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ . و باﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ دوم اﺻﻼﺣﺎت، در خرداد 1380 محمد ستاریﻓﺮ (ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﮐﺘﺮي اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ) ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. در ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ، اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ . اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ، ﺑﺮاي اﺟﺮا در ﯾﮏ دوره ﭘﻨﺞ ساله(1384-1388) ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﺳﻔﻨﺪ 1383 ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪ. ﻫﺪف رﺷﺪ 8درصد در سال در طولﺑﺮﻧﺎﻣﻪ انتخاب شد.