برچسب ها بـ ‘متحد’

کرونا و بشریت 24

شنبه, 10 اکتبر, 2020

کرونا گفت من با شما کاری ندارم اگر از بوسیدن افراد ….دست بردارید،اگر هر جایی غذا نخورید و با هر کسی دست ندهید.
مراقب رفتار و کردارتان باشید، دهنتان را ببندید، دستهایتان را هر جایی دراز نکنید،به هر چیزی دست نزنید.
کرونا برای ما خط قرمز گذاشت.
کرونا گفت تو دنیا من بیشتر آدم کشتم یا پراید؟؟؟

کرونا گفت من بیشتر کشتم یا داعش ؟؟؟
کرونا گفت من بیشتر کشتم یا زلزله ؟؟؟
کرونا گفت من اختیار را به شما دادم خودتون انتخاب میکنید.
من در صورتی از زندگی شما خواهم رفت، که شما همگی با هم متحد بشوید و به هم دیگر رحم کنید.