برچسب ها بـ ‘فرزانگی’

مهم چیست؟

دوشنبه, 3 فوریه, 2020

دلا فرزانگی کردن مهم است
خدا را بندگی کردن مهم است
دلا این زندگی جز یک سفر نیست
گذرگاه است و راهش بی خطر نیست
چو خواهی با صفا باشی و صادق
به جز راه خدا راهی دگر نیست
غم بیچارگان خوردن مهم است
دلی از خود نیازردن مهم است
چه مدت زندگی كردن مهم نیست
چگونه زندگی کردن مهم است
دلا با نفس جنگیدن مهم است
عیوب خویش را دیدن مهم است
خطا باشد ز مردم عیب جویی
خطای خلق بخشیدن مهم است
دلا درد آشنا بودن مهم است
به مردم عشق ورزیدن مهم است

دو رباعی

دوشنبه, 19 نوامبر, 2012

وا فریادا ، ز عشق  وا فریادا

کارم به یکی طرفه نگار افتادا

گر داد من شکسته دادا،دادا

ورنه من و عشق ، هر چه بادابادا

 منسوب به سلطان ابوسعید ابوالخیر

**************************

ببرید ز من ، نگار همخانگی ام

بدرید به تن ، جامه فرزانگی ام

مجنون به نصیحت دلم آمده است

بنگر به کجا رسیده دیوانگی ام

منسوب به سلطان ابوسعید ابوالخیر

خسته ام

دوشنبه, 6 آگوست, 2012

 

خسته ام دیگر ازین فریاد ها

خسته از بی مهری و بی دادها

خسته از دلبستگی و یاد ها

خسته از شیرین و از فرهاد ها

خسته ام از این همه دیوانگی

خسته از نادانی فرزانگی

خسته از این دشمنان خانگی

خسته ام ازین همه بیگانگی

خسته ام از گردش چرخِ فلک

خسته از تنهایی و شب های تک

خسته از ایمانم و تردید و شک

خسته از دیو و دَد و دوزو کلک

خسته ام دیگر ازین آوارها

خسته از سنگینی دیوارها

خسته از ظلم و بد و آزارها

خسته از بی یاری بیمارها

خسته ام از تابش مهر و قمر

خسته از نامردمی های بشر

خسته از بی فطرتان بی هنر

خسته ام از خستگی ها، بیشتر…

خسته ام، خسته ام

آزاده از خرد

دوشنبه, 3 اکتبر, 2011

عشق مستی آرد و دیوانگی

عقل عزت زاید و دردانگی

عزت و جاه و جلال از آن تو

من روم در وادی دیوانگی

این جنون و عشق و امید وصال

می دهد ما را،فر و آزادگی

ای سفیر مهر و افسون خدا

عاشقی،ای با خرد بیگانگی

عقل را از من بگیر و دور کن

من بمانم دور زین فرزانگی

چاره سازم درد خود با عاشقی

مرهمی از مهر و درد و سادگی