برچسب ها بـ ‘غرنده’

عرفان نامه 14

چهار شنبه, 20 سپتامبر, 2017

عجب سرزمینی است این درون آدمی؟!

تنها یک فصل دارد

فصل بهار

هرلحظه هوایی دارد

گاه ابری و دل گرفته

گاه بارانی و غرنده

و گاهی هم آرام و آفتابی و شاد

واگویه ها 49

سه شنبه, 30 آوریل, 2013

عجب سرزمینی است این درون آدمی!

تنها یک فصل دارد

فصل بهار

هرلحظه هوایی دارد

گاه ابری و دل گرفته

گاه بارانی و غرنده

و گاهی هم آرام و آفتابی و شاد