برچسب ها بـ ‘عروج’

در قلمرو سکوت 3

یکشنبه, 12 می, 2019

وﻗﺘﯽ ﮐﮫ زﺑﺎن و ذھﻦ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﺳﮑﻮت و آراﻣﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، آﮔﺎھﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﻄﺤﯽ ارﺗﻘﺎء
ﺧﻮاھﺪ داد ﮐﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن و ﺣﻘﯿﻘﺖ درون ھﺮ دو را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ، ﺑﮫ واﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮزه
“ﻗﻠﻤﺮو ﺳﮑﻮت “ﻋﺮوج ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ را در ﺑﻄﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯽ .اﯾﻦ ﺑﮫ
ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ و ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و اﺟﺒﺎر دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﭘﻠﮫ ﭘﻠﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ، در ﻣﻮاردی
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای از ذھﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﺪ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ.

ﺑﻮدن در واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ “ﻗﻠﻤﺮو ﺳﮑﻮت “ھﻤﺎن ﺑﻮدن در ھﻤﺴﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ
اﯾﻦ ﻗﻠﮫ را ﻓﺘﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ، ﺑﺎ آن ھﻤﮕﺎم ﻣﯽ ﺷﻮی ، ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ، ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﯽ و آن را
ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ.

در ﺳﮑﻮت ﻣﺤﺾ درون روح ﯾﺎ ذھﻦ ، ﺑﮫ ﻗﻠﻤﺮو ھﻤﺴﺎزی ﺑﺎ رﯾﺘﻢ ﺟﮭﺎن ﭘﺎ ﻣﯽ ﻧﮭﯽ ، و در آن ﻟﺤﻈﮫ
در ذات ﺗﻮ ، ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در آن ﻓﻀﺎ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﮫ “اوﺳﺖ”.