برچسب ها بـ ‘عادل’

خدایا،مهربانتر باش!

دوشنبه, 6 اکتبر, 2014

با تنی خسته نهالی بید مجنون کاشتم و گفتم:

بسی ایام که تو باشی و من در زیر خاک سرد.

تو می رویی، بزرگ و سبز و زیبا می شوی،

اما نصیحت می کنم با تو:

فقیران را بده سایه، رفیق دردمندان باش.

همیشه خدمت طفلان بکن با شاخه های سبز و پرزورت،

برای تاب دادن ها و بازی ها.

برای لانه مرغان بی خان و آواره، مهیا باش.

وگر دیدی کسی نامردمی با مردمان کرده،

صدا کن آن نسیم مهربانی ها،

بگو پیغام برد بهر خدای قادر و عادل،

از او خواهد که داد دردمندان را ستاند باز،

و گر خواهد به روز عدل موعود انتقامش را به یاد آرد،

نهد بر زخم دل های پر از خون ستمدیده،

ز لطفش،مرهمی کاری، که شاید اندکی از بار مسکینان، شود کمتر.

خدایا با فقیران و ستمکش ها از این ها مهربانتر باش.