برچسب ها بـ ‘طره جانان’

سلام

دوشنبه, 27 آگوست, 2012

سلامی از پس صد ناله و درد

سلامی از کویری خامش و زرد

سلامی از دلی دریایی و سرد

نمی شاید که غیر تو صدا کرد؟

سلام ای خالق باران

سلام ای اشک عیاران

سلام ای راه بی پایان

سلام ای طره جانان

منم من،عاقلی نادان

دوان دنبال قوت جان

گهی خندان،گهی گریان

سلامم را علیکی گو

تو آوردیم به این سامان

علیکی گر نمی گویی

ببر دستم از این دامان

رهایم کن که در دنیا

بیاندیشم به قرصی نان!