برچسب ها بـ ‘سعدی شیرازی’

عارفانه ها 14

چهار شنبه, 18 جولای, 2012

یکی پیش سلطان عارفان بایزید بسطامی رفت و گفت:

یا شیخ!همه عمر در جستجوی حق به سر بردم و اندی بار پیاده حج گذاردم و چند دشمنان دین را در غزا سر از تن برداشتم و چند مجاهده ها کشیدم و چند خون جگرها خوردم،هیچ مقصودی حاصل نمی شود!هرچند بیشتر می جویم،کمتر می یابم.هیچ توانی گفت که کی به مقصود می رسم؟

شیخ گفت:جوانمردا!این جا دو قدم گاه است:اول قدم خلق است و دوم قدم حق.قدمی برگیر از خلق که به حق رسیدی،مادام که تو در بند آن باشی که چه خورم که حلقم را خوش آید و چه گویم که خلق را از من خوش آید،از تو حدیث حق نیاید!

 

سعدی شیرازی