برچسب ها بـ ‘سخن’

عاشقانه ها 45

سه شنبه, 9 جولای, 2013

من خود سخن از سِرِّ عشق چه گویم، از معنی این حدیث چه اثر جویم، که از معنی این حدیث خبر این است که:

;ای بی خبر از سوخته و سوختنی

;عشق آمدنی بود نه آموختنی

دفترها در شرح عشق چون زلف معشوق و گلیم عاشقان سیه کردند. هنوز این نعره به گوش هوش می رسد که:

;مشکل عشق ترا تفسیر چیست؟

;خواب سودای مرا تعبیر چیست؟

 

یک……..

شنبه, 9 مارس, 2013

یک آهنگ می تواند لحظه ای جدید را بسازد

یك گل میتواند بهار را بیاورد

یك درخت می تواند آغاز یك جنگل باشد

یك پرنده می تواند نوید بخش بهار باشد

یك لبخند میتواند سرآغاز یك دوستی باشد

یك دست دادن روح انسان را بزرگ میكند

یك ستاره میتواند كشتی را در دریا راهنمایی كند

یك سخن می تواند چارچوب هدف را مشخص كند

یك پرتو كوچك آفتاب میتواند اتاقی را روشن كند

یك شمع میتواند تاریكی را از میان ببرد

یك خنده میتواند افسردگی را محو كند

یك دست دادن نگرانی شما را مشخص میكند

یك سخن میتواند دانش شما را افزایش دهد

یك قلب میتواند حقیقت را تشخیص دهد

یك زندگی میتواند متفاوت باشد

روایت سی و سوم

یکشنبه, 16 ژانویه, 2011

شیخ ما می گوید:

آن پیرمرد همیشه خاموش بود و هرگز سخن نمی گفت.اما آن روز سخن گفت.آن روز که جوانمردان از او در باره خدا پرسیدند،در باره آنکه چگونه می توان خدا را به دست آورد.

پیرمرد گفت:خدا هرروز چیزی به شما می دهد،تا شما را از سرخویش باز کند،تا خود را به شما ندهد.اما شما به هیچ،به هیچ چیز مشغول نشوید.

بروید و با خدا مصر باشید تا شما را به چیزی از سر خود باز نکند.از او تنها خودش را بخواهید و تنها با خودش خرسند شوید.

پیرمرد این را گفت و خاموش شد و جوانمردان رفتند…………