برچسب ها بـ ‘سازمان ملل’

گفتگو با یک دوست 2

شنبه, 6 ژانویه, 2018

گفت: بخشی از این آمار که گفتی،مثل فروش دانش فنی و سود وام کاملا قانونی است.
گفتم: می رسیم به قانون یا برقراری نظم جهانی.
وجدانا به من بگو قوانین را چه کسانی می نویسند و بر جهان حاکم می کنند؟و ناظران بر این قوانین مثل سازمان ملل و صندوق بین المللی پول و….. را چه کسانی خلق کرده اند و قوانینش را وضع کرده اند؟
بنابراین می توان گفت ، قانون اختراع اقویا برای کنترل و در صورت نیاز سرکوب و از بین بردن ضعفاست.
اما این همه مطلب نیست.راه های درآمد بیشتری را هم ایجاد کرده اند:
با خلق مفاهیمی مثل قومیت،رنگ پوست،برتری نژادی،برتری علمی و…….ضعفا را به جان یکدیگر انداخته اند.
با کمک به افراد فرمانبردار از خود و حاکم نمودن آنها،کنترل دنیا را به دست گرفته اند.
به این ترتیب هرجا که مواد اولیه مورد نیاز روز به وفور وجود دارد،جنگ و خونریزی راه می اندازند و ضمن اینکه مواد اولیه آنها را می گیرند و پولش را صرف فروش اسلحه و ادوات نظامی می کنند و پس از اتمام خونریزی هم بقیه ثروتشان را می گیرند تا خرابی های به وجود آمده را بازسازی کنند و در این میان اگر صدها هزار پیر و جوان و کودک هم کشته و زخمی و آواره می شوند چه غم!بیشتر شدن ثروتشان را عشق است!
و همه اینها هم به ظاهر قانونی و انسان دوستانه است!