برچسب ها بـ ‘سازمان اداری’

ایران و ایرانی 37

یکشنبه, 13 ژانویه, 2013

هستند کسانی که نوع انسان را چون عروسکی مومی یا خمیری می دانند که با سرعت و سهولت می توان آن را به هر شکلی درآورد.ادعا می کنند که کشوری ممکن است با یک تغییر تقلیدی سازمان اداری و اجتماعی،و پاره ای تعلیمات و برنامه های تربیتی فوری و سطحی،یک شبه ره صد ساله بپیماید.

سابقا اگر پرسیده می شد که چرا در مملکت ما ،اختراعات و ترقی به عمل نیامده است،جواب می دادند: چون که خارجیها مربی و مشوق داشته اند و ما نداشته ایم. و یا: رسوم و معتقدات کهنه،مانع رشد و تمدن ما می باشد.پس از آن ایام،در دوران تجدد خواهی اواخر قاجاریه و بعد از قاجاریه که در شئون زیادی از کشور،تکانها و تغییرات چشمگیری ظاهر شد،طرز فکر غالب این بود که:یگانه چاره ما این است که از مغز سر تا ناخن پا فرنگی شویم.مثل یک دهاتی که او را برای نوکری به خانه ارباب می آورند ،به سلمانی و حمام و خیاطی برده و سراپایش را نو می کنند،ما هم می توانیم با یک تعویض لباس و تغییر مظاهر خارجی زندگی فردی و اجتماعی،اروپایی تمام عیار و سعادتمند شویم.

اخیرا نزد بسیاری از روشنفکران مبارز برای توجیه بی حرکتی ها یا شکست ها ،این طرز تحلیل رایج شده است که:افراد ایراتی ذاتا شریف و توانا و فداکارند ،عیب در نداشتن رهبری یا بد عمل کردن رهبران است.

به فرض که هریک از این تجزیه و تحلیل ها بتواند در وهله اول رابطه علت و معلولی ،جوابگوی مسئله باشد،هیچیک از ما را به کشف حقیقت و به عامل واقعی و راه حل نهایی نمی رساند.