برچسب ها بـ ‘زشتگویی’

واگویه ها 47

سه شنبه, 5 مارس, 2013

راستی

آن دم که شبانگاهان سر به بالین می گذاری

و تا خوابت ببرد دقایقی را به آنچه در روز کردی،می اندیشی

چه در ذهنت می گذرد

به کارهای نادرستی که انجام دادی و زشتگویی هایی که کرده ای

می اندیشی و نادمی؟

یا

به زرنگی هایی که کردی و به قیمت لطمه خوردن دیگران اندوختی

می اندیشی و شادی؟

یا

به دستی که گرفتی و کمکی که کردی و دلی که شاد نمودی

می اندیشی و آرامی؟