برچسب ها بـ ‘رهگذار’

نوعي نگاه به خدا

شنبه, 13 آگوست, 2011

خدا از هرچه پنداري جدا باشد

خدا هرگز نمي خواهد خدا باشد

نمي خواهد خدا بازيچه دست شما باشد

كه او هرگز نمي خواهد چنين آيينه وحشت نما باشد

هراس از وي ندارم من

هراسي زين انديشه هادر پي ندارم من

خدايا بيم از آن دارم

مبادا رهگذاري را بيازارم

نه جنگي با كسي دارم نه كس با من

نه از افسانه مي ترسم نه از شيطان

نه از كفر و نه از ايمان

نه از دوزخ نه از حرمان

نه از فردا نه از مردن

نه از پيمانه مي خوردن

خدا را مي شناسم از شما بهتر

شما را از خدا بهتر

خدا را مي شناسم من