برچسب ها بـ ‘ذوالنون’

عارفانه ها 47

چهار شنبه, 13 مارس, 2013

نقل است که ذوالنون نزدیک برادری رفت از آن قوم که در محبت مذکور بودند،او را به بلایی مبتلا دید.

گفت:دوست ندارد حق را هرکه از درد حق الم یابد.

ذوالنون گفت:لکن من چنین گویم که دوست ندارد او را هرکه خود را مشهور کند به دوستی او!

عطار نیشابوری

عارفانه ها 13

چهار شنبه, 11 جولای, 2012

 

ذوالنون سیاح بوده،می گوید:

وقتی می رفتم.جوانی دیدم شوری بود در وی.

گفتم:از کجایی ای غریب؟

گفت:غریب بود کسی که با او موانست دارد؟

بانگ از من برآمد و بیفتادم بیهوش

چون به هوش آمدم،گفت:چه شد؟

گفتم” دارو با درد موافقت افتاد

 

عبدالرحمان جامی