برچسب ها بـ ‘دیجیتالی’

کرونا و بشریت 42

شنبه, 20 فوریه, 2021

۲. تقویت زیرساخت‌های دیجیتالی
ظهور ویروس کرونا بیشتر از همیشه به ما نشان داد که زیرساخت‌های دیجیتالی تا چه حد می‌توانند برای زندگی بشر نجات دهنده باشند. امروز بسیاری از ما قادر هستیم جلسات کاری، کلاس آموزشی و مدیریت پروژه را بدون خارج شدن از منزل پیش برده و در حذف ویروس کرونا از جامعه بشری سهیم شویم. کسانی که مخالف توسعه چنین زیرساخت‌هایی هستند امروز در ضعیف‌ترین موقعیت خود قرار دارند و بعد از این هم نمی‌توانند به اندازه قبل با افزایش سرعت اینترنت یا گسترش فضای مجازی مخالفت کنند.

کرونا و بشریت 32

شنبه, 12 دسامبر, 2020

ما باید یاد بگیریم که از تکنولوژی دیجیتالی برای اهداف رهایی‌بخش از چنبره سودجویی ناعادلانه نظام سرمایه‌داری جهانی استفاده کنیم. البته که این مهم آسان نیست. اولین قدم، آگاهی به شرایط موجود اسارت در چنبره سرمایه‌داری نوین است. پیدا‌کردن راه‌های مقاومت و مبارزه بسیار سخت است و به همت همگانی و برنامه‌ریزی طولانی نیاز دارد؛ باید تمامي‌ پتانسیل‌های خیال‌پرور، حافظه‌ساز و خلاق مغز عاطفی منعطف و مقاوم خود را به‌کار اندازیم. راه دشوار است و مبارزه سنگین.
و مهمترین نکته این است که ، قبل از اینکه خود را بشناسیم و بر خود مسلط شویم،نباید سراغ یادگیری و مسلط شدن بر علوم دیگر برویم. رفتیم و نتیجه اش را می بینیم. وسیله ای شدیم در دست شیاطین روزگار برای غارت دیگران و خودمان. علم بدون شناختن خود و رسالتی که بر عهده تک تک ماست،سلاحی خواهد شد برای نابودی بشریت و خودمان.
بدگهر را علم و فن آموختن
دادن تیغ است به دست راه‌زن
تیغ دادن در کف زنگی مست
به که آید علم ناکس را به دست
علم و مال و منصب و جاه و قران
فتنه آمد در کف بدگوهران

کرونا و بشریت 3

شنبه, 9 می, 2020

دولتهای به ظاهر متمدن و پیشرفته و صاحب تکنولوژی، حفظ منافع ملی خود را در سلطه گری بر ملل دیگر می بینند و به همین دلیل چه جنگ ها و درگیری ها رخ می دهد که معمولا به قیمت ویرانی همه زحمات مردم هر دو کشور و کشته شدن و معلولیت صدها هزار و میلیونها بشر بی گناه می گردد که هریک هزاران آرزوی خوب برای خود و آنان که دوستشان می داشتند ،در سر می پروراندند. بشریت راه و رسم خود را یکباره از یاد برده است. رهبران کوردل،یکی پس از دیگری،خود و اتباع غافل خود را به دیار هلاکت و نیستی می افکنند.
و در این میان ،فراموش نکرده اند که برای تضمین ادامه این روند شیطانی من و شما را از نظر ذهنی تا حد ممکن فقیر نگه دارند.
نظام سرمایه‌داری نوین با تبلیغات گسترده و با کمک تکنولوژی دیجیتالی سوار بر باورهای عقب‌مانده، همچنان مي‌خواهد به ما بقبولاندکه احساسات و منطق ما دو سیستم جداگانه هستند.نظام سرمایه‌داری با این ترفند می‌خواهد اکثریت جوامع را اسیر نیازهای اولیه زندگی نگه دارد. ما را عادت بدهد که به پاداش‌های زودگذر ولذت‌های کم‌دوام دل خوش باشیم ؛ زیرا هدف در جوامع امروزی، برقراری حاکمیت سرمایه و کسب سود از راه تولید هرچه بیشتر است.
هدف سرمایه‌داری نوین به‌زندان‌کشیدن مغزهاو معتاد‌کردن اکثرآدم‌های مصرف‌کننده به خوشی‌های قرضی، اجاره‌ای و تمکین به وسوسه‌های مدرن است. در این میان، گسترش مصرف‌گرایی از غذاهای فوری لذیذ گرفته تا بازی‌های کامپیوتری، گوشی‌های موبایل و… از‌طریق اداره جوامع سرمایه‌داری با تکیه بر ابرماشین‌های هوشمند انجام می‌شود

خرید دیجیتالی 4

سه شنبه, 8 مارس, 2016

ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد:

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﯿﺎه و ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﺻﻠﯽ ( ﻣﻠﯽ )ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﺰاﯾﺎي دﯾﮕﺮ آن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺪف ﻫﺎي ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻓﺮاﯾﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪﯾﻨﮏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻀﺒﺎط ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪي را ﻣﻘﺮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮايِ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوش ، ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﺴﺎن و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ، ﮐﯿﻔﯿﺖ و درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ، ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت آﺳﺎن و ﻋﺎدﻻﻧﻪ، آﺳﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻧﺒﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺮاي ﻃﺮﻓﯿﻦ و…را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻧﻬﺎدي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮواﻧﻪ يِ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ( ﻫﻤﺎن ﮐﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ) ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺸﻮر “ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺟﺎﻣﻌﻪ” ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر دارد، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮض ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ و ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ: ﺑﺮ ﻗﺮاريِ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ يِ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪي در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ را ﮐﺪ ﮔﺰاري ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ را ﭘﺲ ﺑﺰﻧﺪ ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﻀﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي (ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﺳﺎﻟﻢ) ﮔﺴﺘﺮده اي را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.و اﯾﻦ اﻧﻀﺒﺎط ﻓﺮاﮔﯿﺮ و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎء ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ را ﺑﺮايِ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ “ﻣﻨﺸﻮر ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺟﺎﻣﻌﻪ” دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و از آن ﭘﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﻠﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻓﺰاﯾﻨﺪه يِ ﻧﯿﺮوِي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﺴﺒﯽ و ﺗﺪرﯾﺠﯽ در ﺑﺮﻗﺮاريِ اﻧﻀﺒﺎط ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﯽ از  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در آن ﺻﻮرت ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺑﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ از ﺟﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎرج (ﻫﺮز) ﻣﯽ رﻓﺘﻪ و آﺳﯿﺐ ﻫﻢ ﻣﯽ زده و ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪه ، اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻣﺪد اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ، ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎي آﺳﯿﺐ زا ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و آب ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.