برچسب ها بـ ‘درگیر’

دنیا جای چیست؟

شنبه, 16 نوامبر, 2013

بسیاری اوقات،بخصوص هنگامی که کسی یا کسانی را در حال شادی و قهقهه زدن می بینم،در حالی که به حالشان غبطه می خورم،در عین حال هم عجب دارم که چگونه می توانند انقدر شاد باشند.

در حالی که:

هرکس خود،درد ها و آلام زیادی دارد و انسان بی مشکل وجود ندارد.

از آن مهمتر غمها و مشکلاتی از دیگران است که تو از آنها مطلع می گردی.

و از همه مهمتر،مشکلاتی است که میلیارد ها انسان در جهان درگیرشان هستند و تو هیچ کاری نمی توانی بکنی!

به راستی در این دنیا جایی برای خنده و شادی است؟

روایت سی و چهارم

دوشنبه, 17 ژانویه, 2011

شیخ ما می گوید:

جوانمرد می گفت:مردم با مردم درگیرند و ما با خدا.

درگیری مردم با مردم روزی تمام خواهد شد.

درگیری ما با خدا،اما هرگز.

ما او را گرفته ایم سخت و او ما را گرفته است،سخت تر.اگر او ما را رها کند،ما او را رها نمی کنیم و اگر ما او را رها کنیم،او ما را رها نمی کند.

و این دردی است دشوار و پنهان که با هیچکس نمی توان گفت.