برچسب ها بـ ‘دانشگاه علم و صنعت’

کوچه مردها 160

چهار شنبه, 27 می, 2015

بالاخره روز برگزاری کنکور فرا رسید. سال 1354 بود و آن روز یکی از روزهای سرنوشت ساز زندگی من.
محل امتحان من دانشگاه علم و صنعت ایران بود در شرق تهران.صبح زود بلند شدم و از همان خانه کارت شرکت در امتحان را که دوروز قبل دریافت کرده بودم به سینه ام چسباندم!سوار موتور سیکلت بابا شدم و دو نفری به سمت دانشگاه راه افتادیم.ساعت شش و نیم آنجا رسیدیم.من وارد دانشگاه شدم و پدرم بیرون روی جدول جوی آب نشست.می دانستم که تا برگردم بیش از ده سیگار خواهد کشید!
نیم ساعتی طول کشید تا صندلی خود را پیدا کنم و روی آن بنشینم.دور و بر خود را کاملا بررسی کردم.هیچ چهره آشنایی پیدا نکردم.آرام نشستم و چشم هایم را بستم.همه خاطرات زندگیم در زمانی کوتاه از جلوی چشمانم گذشت و حالا در سر یکی از پیچ های مهم زندگی ام بودم.به خودم می گفتم:حاصل دوازده سال درس خواندن را امروز باید به دست بیاوری.زندگی آینده را امروز باید بسازی.دیدی مردم با مهندس ها چقدر با احترام صحبت می کنند؟چرا تو یکی از آنها نباشی؟امروز فرصتی داری تا برای خودت آدمی شوی،پس این فرصت را از دست نده!
چشم هایم را باز کردم.مدادها و پاک کن و مدادتراش و کارتم را چک کردم.همه چیز درست بود.اما چرا وقت نمی گذرد؟
ساعت یک ربع به هشت صدای خانمی از بلندگوها پخش شد که ضمن خوشامد و آرزوی موفقیت برای ما به راهنمایی چگونگی برگزاری امتحان و توصیه های نمود .این کار ده دقیقه ای طول کشید و بلافاصله افراد ممتحن اولین سری سوال ها و برگه پاسخگویی را به ما دادند که با چک کردن و اطمینان از این که برگه پاسخگویی متعلق به من است و صدای زنگ شروع امتحان با اضطراب تمام اولین دفترچه سوالات را باز کردم.
با دقت تک تک سوالات را می خواندم و جواب را انتخاب می کردم.انقدر سوالات به نظرم ساده آمد که به خودم شک کردم و در پایان این بخش دوباره همه سوال ها را چک کردم و کمی دلواپسی هایم کمتر شد.با صدای زنگ بعدی این دفترچه را پایین گذاشتیم و دفترچه بعدی را که چند دقیقه قبل پای صندلی های ما گذاشته بودند برداشتم.هرچه جلوتر می رفتم روحیه ام قوی تر می شد،چون سوال ها برایم خیلی آسان بودند.طوری شد که سوالات آخرین دفترچه را که مربوط به زبان انگلیسی بود(و من بخاطر داشتن دیپلم زبان انجمن ایران و آمریکا خیلی زبانم خوب بود) را در مدت کوتاهی جواب دادم و شروع کردم به خوردن بیسکویت و تماشای دیگران مشغول شدم که قیافه بعضی ها از شدت اضطراب و درماندگی برایم خیلی خنده دار جلوه می کرد.
آن روز فهمیدم که آن همه زحمت و مشقت پدرم در مورد من چقدر خوب جواب داده است!
با اعلام پایان امتحان و دادن برگه پاسخ ها خوشحال و دوان دوان خود را به بیرون دانشگاه پیش پدرم رساندم.
با نگرانی پرسید:چطور بود؟
گفتم:خیلی آسون بود.عالی بود.
لبخندی از روی رضایت زد.روی موتور نشست.روشنش کرد.من هم پشت سرش نشستم و حرکت کردیم به سمت منزل. خیلی سبکبار و شاد بودم.

چرا سازمان برنامه و بودجه 7

سه شنبه, 26 می, 2015

در اردیبهشت 1383 محمد ﺳﺘﺎري ﻓﺮ از رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدي او (ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ ﺑﺮادران ﺷﺮﮐﺎ ، دﮐﺘﺮي اﻗﺘﺼﺎد از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻠﻮرﯾﺪاي آﻣﺮﯾﮑﺎ) ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ دوﻟﺖ دوم اﺻﻼﺣﺎت، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را اداره ﮐﺮد .
و در 29 شهریور 1384ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﯿﺮﻣﺎه و روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺮﻫﺎد رﻫﺒﺮ (دﮐﺘﺮاي اﻗﺘﺼﺎد از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان)ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ. ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﻋﻀﺎي دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن ﻧﺸﺎن از آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻫﻢ راﺳﺘﺎي اﯾﺪه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ دﯾﺪﻧﺪ و ﻋﻼﻗﻪ اي ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻨﮓ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ.
دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ اﺑﺘﺪا در ﺷﻌﺒﺎت اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را از آن ﺟﺪا و ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاران دوﻟﺖ ﺳﭙﺮد. در اداﻣﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن از آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻫﺎد رﻫﺒﺮ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪ و درآبان ﻣﺎه 1385 از ﻃﺮف رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ، اﻣﯿﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺮﻗﻌﯽ (داراي ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان) ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻨﺼﻮب و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻫﺎد رﻫﺒﺮ ﺷﺪ. اﻣﯿﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺮﻗﻌﯽ آﺧﺮﯾﻦ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﺪود ﺷﺼﺖ سال تلاش،ﻣﻨﺤﻞ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﺧﺎﺗﻤﻪ داده ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از اﻧﺤﻼل ﺳﺎزﻣﺎن ، در ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري دو ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ اوﻟﯽ ﻧﻘﺶ و وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﺑﻖ و دوﻣﯽ ﻧﻘﺶ سازمان امور اداری و استخدامی سابق را اﯾﻔﺎء ﻧﻤﻮدﻧﺪ.