برچسب ها بـ ‘خونين’

آزادي

چهار شنبه, 9 فوریه, 2011

 

پشه ای در استکان آمد فرود

تا بنوشد آنچه وا پس مانده بود

 

کودکی -از شیطنت- بازی کنان

بست با دستش دهان استکان

 

پشه دیگر طعمه اش را لب نزد

جست تا از دام کودک وا رهد

 

خشک لب، میگشت، حیران، راه جو

زیر و بالا ، بسته هر سو راه او

 

روزنی میجست در دیوار و در

تا به آزادی رسد بار دگر

 

هر چه بر جست تکاپو می فزود

راه بیرون رفتن از چاهش نبود

 

آنقدر کوبید بر دیوار سر

تا فرو افتاد خونین بال و پر

 

جان گرامی بود و آن نعمت لذیذ

لیک آزادی گرامی تر ، عزیز

 

فریدون مشیری

آرزو

دوشنبه, 7 فوریه, 2011

این نگهبان سکوت

شمع جمع تنهایی

راهب معبد خاموشی‌ها

حاجب درگه نومیدی

سالک راه فراموشی‌ها

چشم بر راه پیامی، پیکی

گرمی بازوی پر مهری نیست

خفته در سردی آغوش پر آرامش و یاس

که نه بیدار شود از نفس گرم امید

سر نهاده است، ببالین شبی

که فریبش ندهد عشوه خونین سحر

ای پرستو برگرد.

ای پرستو که پیام آور فروردینی

برگرد

برگرد

……….

                                                                                                                                      از دكتر شريعتي