برچسب ها بـ ‘خوشا به حال’

واگویه ها 55

یکشنبه, 22 دسامبر, 2013

عاشق و معشوق یکدیگر را در یکدیگر می بینند
عاشق جز معشوق چیزی نمی بیند
و معشوق جز عاشق
و این قدرت عشق است
که دو روح را یکی می کند
و در دوجسم قرار می دهد
خوش به حال عاشقان راستین