برچسب ها بـ ‘خواهش’

واگویه ها(10)

سه شنبه, 12 ژوئن, 2012

چقدر حقیرم ای خدا؟

تا غافل می شوم(که اغلب هم می شوم)

در حال خواهشی از کسی هستم

در حالی که روزی ده بار ادعا می کنم که:

ایاک نعبد و ایاک نستعین

فراموشی و غفلت هم حدی دارد

آه خدایا!

نکند از زمره دروغگویان باشم!؟

جواب بده!

یکشنبه, 16 اکتبر, 2011

جواب سلام را با علیک بده

جواب کینه را با گذشت

جواب بی مهری را با محبت

جواب ترس را با جرات

جواب دروغ را با راستی

جواب دشمنی را با دوستی

جواب دوستی را به زیبایی

جواب توهم را به روشنی

جواب خشم را به صبوری

جواب سرد را به گرمی

جواب نامردی را با مردانگی

جواب همدلی را با رازداری

جواب پشتکار را با تشویق

جواب اعتماد را با بی ریایی

جواب بی تفاوتی را با التفات

جواب یکرنگی را با اطمینان

جواب مسئولیت را با وجدان

جواب حسادت را با اغماض

جواب خواهش را بی غرور

جواب دورنگی را با خلوص

جواب بی ادب را با سکوت

جواب نگاه مهربان را با لبخند

جواب لبخند را با خنده

جواب دلمرده را با امید

جواب منتظر را با نوید

جواب گناه را با بخشش

و جواب عشق،چیست جز عشق؟