برچسب ها بـ ‘خندیدن’

تصویر نوشته 156

سه شنبه, 10 مارس, 2020

کمی بیاندیشیم(5)

سه شنبه, 24 آوریل, 2012

بهترین درس ها را در زمان سختی آموختم.

دانستم صبور بودن یک نوع ایمان است،

و خویشتن داری،یک نوع عبادت.

ناکامی به معنی تاخیر است و نه شکست،

و خندیدن یک نیایش است.