برچسب ها بـ ‘حشر’

روزه هایتان قبول اما…….

دوشنبه, 22 ژوئن, 2015

به نام خالق باران
به لطف یاری یاران
به مهر بی حد جانان
به شر و روح بدکاران
به آیین پر از رمز و ثواب ناب عیاران
به کردار جوانمردان پاک و بیزار از گنهکاران
به آوای پر از راز و نیاز دردمندی در شبانگاهان
به رنج مستمندان و به درد جان تبداران
که ایزد را به روز حشر،مدار امید بخشش گر
نگیری دست بیماران و مسکین و فقیر و آرزوداران

عاشقانه ها 42

یکشنبه, 24 فوریه, 2013

گویند هر آنکسان که با پرهیزند

زانسان که بمیرند چنان برخیزند

ما با می معشوق از آنیم مدام

باشد که به حشرمان چنان انگیزند

عارفانه ها 44

چهار شنبه, 20 فوریه, 2013

هرجا که باشی و در هر حال که باشی،جهد کن تا محب باشی و عاشق باشی و چون محبت ملک تو شد همیشه محب باشی،در گور و در حشر و در بهشت الی ما لا نهایه.

چون تو گندم کاشتی قطعا گندم روید و در انبار،همان گندم باشد و در تنور همان گندم باشد.

مجنون خواست که پیش لیلی نامه ای نویسد.قلم در دست گرفت و نوشت: خیال تو مقیم چشم است و نام تو از زبان خالی نیست و ذکر تو در صمیم جان جای دارد.پس نامه پیش کی نویسم چون تو در این محل ها می گردی!قلم بشکست و کاغذ بدرید.

مولوی