برچسب ها بـ ‘حرف’

تصویر نوشته 140

سه شنبه, 12 نوامبر, 2019

تصویر نوشته 55

سه شنبه, 26 دسامبر, 2017

تصویر نوشته 28

سه شنبه, 23 می, 2017

آتش بدون دود 9

سه شنبه, 10 دسامبر, 2013

امید را برای روزهای بد ساخته اند،چراغ را برای تاریکی.انسان اگر با مشقت و درد و مصیبت روبرو نمی شد،نه به چیزی ایمان می آورد،نه به آینده ای دل می بست،و نه از امید،سلاحی می ساخت به پایداری کوه.

****************************

اگر عاقلی،از عاشق مپرس که زیباتر از مهتاب چیست؟

اگر هنوز صاحب فرزند نشده ای،از مادر مپرس که اضطراب دائمش برای چیست؟

اگر وطنت را دوست نداری از عاشقان وطن مپرس که جنگیدن برای چیست؟

و اگر عاشق مهتابی،اگر عاشق وطنی،و اگر پسرت را برای جنگیدن فرستاده ای،دیگر پرسیدن برای چیست؟

درد های سخت و عمیقی در جهان ما وجود دارد،اما آنچه که بتواند کمر یک انسان مبارز را بشکند،وجود ندارد.

*******************************

حرفی که قدرت پشت آن نباشد حرف نیست.

حرفی که حق پشت آن نباشد،حرف نیست.

حقی که متکی به قدرت نباشد،اصلا حق نیست.

عاشقانه ها 29

یکشنبه, 11 نوامبر, 2012

فاش می گویم و از گفته خود دلشادم

بنده عشقم و از هردو جهان آزادم

نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار

چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

اگر من ……بودم

شنبه, 22 اکتبر, 2011

اگر من یک روحانی بودم

هرگز کاری را که به دیگران توصیه می کردم انجام ندهند،خود نیز انجام نمی دادم.

و کاری را که توصیه به انجامش می کردم،قبل از همه خود انجام می دادم.

کمتر حرف می زدم و بیشتر عمل می کردم.

فقیر و کم ادعا می زیستم تا مردم بعنوان الگو بپذیرندم.

بیشترین ها را برای مردم می خواستم و کمترین ها را برای خود.

جز مهر و عشق بر مردم،کاری نمی کردم و سخنی نمی گفتم.

تلاش می کردم تا هرگز کسی خشمم را نبیند.

نه،من هرگز نمی توانم یک روحانی باشم!