برچسب ها بـ ‘حاکمان ظالم’

دوزخ در ادیان الهی 5

شنبه, 2 دسامبر, 2017

ودر کتاب “سیرالعباد الی المعاد” سنایی غزنوی نیزکه قهرمان این کتاب را هم پیرمردی نورانی همراهی می کند،
مراحل و مدارج دوزخ به شعر بصورت زیر طبقه بندی شده است:
سرزمین اول: وادی بیکاران و بی هدفان و بی تفاوت ها.
سرزمین دوم: وادی تیزخشمان و خودرای ها و حسودان.
سرزمین سوم: وادی زرپرستان و مال اندوزان و اربابان طمع.
سرزمین چهارم: وادی شهوت پرستان.
سرزمین پنجم: وادی حریصان و آزمندان.
سرزمین ششم: سرزمین ارباب غضب و حاکمان ظالم.