برچسب ها بـ ‘جرقه’

ماجرای پایان ناپذیر حافظ 18

سه شنبه, 24 نوامبر, 2015

حافظ بر یک نکته تکیه خاص دارد و آن”آن ” است.چیزی و حالتی و خاصیتی که فراسوی زیبایی،فراسوی کشش جنسی است،و آن جرقه وجودی هر فرد است که به کمک آن بدن گرم می شود،و ذخائر پنهانی وجود را که در حفره های گمشده روح نهفته است بیرون می ریزد.”آن” بطورکلی وصف ناپذیر است.یک مجموع است،که خود از برخورد روان و تن جرقه می زند،وحادث می شود. باریک ترین خطی است که در آن جسم به روح و روح به جسم تبدیل می گردد.گاهی آن را “لطیفه نهانی”می خواند،و گاه در تعبیر عامیانه به نمک تعبیر می کند،و گاه نیز به شیرینی،ولی کلمه”آن” از همه جامع تر است.